Vragen & antwoorden

 

Kunnen mijn partner en ik de woning beter op één of twee namen kopen?

Het antwoord op deze vraag is afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden. Van belang is bijvoorbeeld:

  • of u gehuwd bent en zo ja, in gemeenschap van goederen of op huwelijksvoorwaarden;
  • of u ongehuwd samenwoont en al dan niet een notarieel samenlevingscontract hebt gemaakt of gaat maken;
  • of er kinderen in het spel zijn;
  • of er testamenten gemaakt zijn of gemaakt worden;
  • of er eigen geld bij de aanschaf van de woning wordt ingebracht.

Wij helpen u graag aan een advies op maat. 

Wat is kavelruil?

Met kavelruil kan snel en eenvoudig grond geruild worden. De overheid subsidieert een groot deel van de kosten die bij de grondruil komen kijken. 

Een belangrijk kenmerk van kavelruil is dat alles vrijwillig is. De partijen gaan een kavelruilovereenkomst aan, en zolang nog niet alle partijen getekend hebben, is de overeenkomst nog niet rechtsgeldig. In zo'n kavelruilovereenkomst staat vermeld welke grond iedereen inbrengt, welke grond de deelnemer daarvoor terugkrijgt en hoeveel hij of zij daarvoor moet bijbetalen of moet ontvangen.

 

Kan ik mijn nieuwe (bijvoorbeeld tweede) hypotheek via Actus Notarissen passeren terwijl mijn huis vroeger is aangekocht via een andere notaris?

Ja, u kunt zelf de notaris aanwijzen. U mag ook iedere keer een andere notaris bezoeken. Voor de geldigheid van de akte maakt het niet uit waar de notaris (binnen Nederland) is gevestigd. Zolang de woning in Nederland is gelegen, is de notaris die u kiest, mits gevestigd in Nederland, bevoegd de akte(n) te laten passeren.

 

Wat zijn de openingstijden van Actus?

De kantoren van Actus Notarissen zijn van maandag tot en met vrijdag geopend van 9.00 uur tot 17.00 uur. Op zaterdag en zondag zijn de kantoren gesloten.

 

Ik heb een aanvraag voor een hypotheekakte gedaan. Wanneer kan ik de hypotheekakte komen ondertekenen?

De notaris van uw keuze krijgt van de geldverstrekker de stukken die hij nodig heeft om de hypotheekakte te kunnen opstellen. Na ontvangst van deze stukken neemt de notaris contact met u op om een afspraak voor het ondertekenen van de akte te maken. Voordat de akte kan passeren moeten veelal de aflosnota van de oude hypotheek en de gelden van de nieuwe hypotheek zijn ontvangen. De notaris stuurt u vooraf een afrekening waarop de bedragen zijn vermeld. Afhankelijk van uw individuele situatie kan het passeren ook nog wachten op aflosnota's van andere leningen en kredieten.

 

Moeten we iets regelen als het huis op naam van één van ons beiden komt te staan en de bank wil dat de hypotheek door ons samen wordt aangegaan?

Het is raadzaam om vast te leggen waarom de woning op naam komt van één van u beiden en wat de bestemming van de hypotheekgelden zal zijn. Belangrijk is dat beide partners zich bewust zijn van de risico's medeschuldenaar te zijn van de woning, die gaat toebehoren aan één van hen. Er kunnen afspraken worden gemaakt over de onderlinge draagplicht. Wie betaalt er, en hoeveel? Deze afspraken kunnen worden neergelegd in bijvoorbeeld een samenlevingsregeling.

 

Wat wordt er bedoeld met pacht?

Indien u grond gebruikt van een ander én er sprake is van een tegenprestatie voor dit gebruik, is er sprake van pacht, ongeacht of daarvoor een pachtcontract is opgesteld. Het is evenwel zeer verstandig om de rechten en verplichtingen vast te laten leggen in een pachtcontract. Aangezien er veel wettelijke regels gelden voor pacht, is het van belang u hierover goed te laten adviseren.

 

Wat moet ik meenemen als ik naar de notaris ga?

U moet een geldig legitimatiebewijs (paspoort/ID- kaart/rijbewijs) meenemen.

 

We kopen het huis op beider naam, maar één van ons brengt eigen middelen in. Moeten we hier iets voor regelen?

Het is verstandig vast te leggen dat de ene partner eigen middelen heeft ingebracht en in welke gevallen dat bedrag moet terugkomen bij die partner. U kunt hierbij denken aan een verbreking van de samenleving of een beëindiging van het huwelijk. Ook is van belang hoe dat dan gebeurt: wordt alleen het bedrag zelf teruggegeven, wordt er een inflatiecorrectie toegepast of wordt een deel van de waardeontwikkeling van de woning meegewogen?

 

Kan de verkoper of de makelaar mij verplichten met een bepaalde notaris te werken?

Nee, het is gebruikelijk dat de koper de keuze heeft (‘kosten koper’). Alleen bij een (nieuwbouw)project is het gebruikelijk dat alle projectleveringsakten bij een projectnotaris worden gepasseerd (aankoop ‘vrij op naam’).

 

Hoe vindt een herstructurering plaats?

De wijze waarop de herstructurering plaatsvindt is volstrekt afhankelijk van de specifieke situatie waarin u zich als ondernemer bevindt en wat uw visie is op de toekomst. Met deze uitgangspunten, (juridische) regelgeving en gebruikmakend van de fiscale faciliteiten, komen uw accountant, fiscaaljuridisch adviseur en Actus Notarissen tot een passend advies over de meest geschikte herstructurering.

 

Moet ik een afspraak maken om een volmacht te laten legaliseren?

Voor het legaliseren van een volmacht is het raadzaam om een afspraak te maken. Dan hebben wij voldoende tijd om uw documenten in orde te maken.

 

De woning staat op beider naam maar de samenleving wordt verbroken. Wat nu?

Er zijn twee mogelijkheden. Eén daarvan is dat de woning verkocht wordt aan een derde. De verkoopopbrengst (na aflossing van alle schulden en gemaakte kosten) wordt verdeeld over u en uw partner. Daarnaast is het mogelijk dat u of uw partner in de woning blijft wonen. De vertrekkende partner wordt uitgekocht. Hoe hoog de uitkoopsom is, is onder meer afhankelijk van de waarde van de woning en de resterende hypotheekschuld. Belangrijk is dat goede afspraken worden gemaakt met de hypotheekbank over wie aansprakelijk is/blijft voor de verplichtingen van de hypotheek.

 

Wat is een conceptakte?

Om van de inhoud van de akte kennis te kunnen nemen, krijgt u een ontwerpakte (ook wel conceptakte genoemd) toegezonden. Zo kunt u voordat de akte bij de notaris passeert de ontwerpakte lezen en controleren.

 

Werken bij Actus

Nieuwe toppers gezocht!
We zijn op zoek naar een beginnende kandidaat-notaris voor onze vestiging in Amsterdam, een (bijna) waarnemingsbevoegde kandidaat-notaris voor onze vestiging in Amsterdam.

Nieuwsgierig? Kijk dan hier voor de vacatures?