Genel Hükümleri

Bu Genel Hükümlerin Hollandaca metnini burada bulabilirsiniz.
Bu Genel Hükümlerin Ingilizce metnini burada bulabilirsiniz.

Actus Notarissen A.┼×. Genel Hükümleri

1.           Anonim ┼×irket

 

                   Actus Notarissen A.┼×. (bundan sonra "Actus") Amsterdam’da yerle┼čik olan ve hedefi noterlik mesle─čini icra etmek olan Hollanda hukuku kapsam─▒nda bir anonim ┼čirkettir. Actus hissedarlar─▒n─▒n listesi, daha do─črusu ana ┼čirketleri arac─▒l─▒─č─▒yla Actus hisselerini elinde bulkunduran ┼čah─▒slar─▒n –ki bu ┼čah─▒slar uluslar aras─▒ adet üzere “ortaklar” olarak ta tan─▒mlanmaktalar- talep üzerine yollanacakt─▒r.

               Actus Ticaret Sicilinde 34303539 numara ile kay─▒tl─▒d─▒r.

 

2.               Actus Genel Hükümlerinin geçerlilik alan─▒

 

2.1             Bu Genel Hükümler Actus taraf─▒ndan veya Actus ad─▒na verilen tüm hizmetler ve ayn─▒ zamanda Actus’un üçüncü ┼čah─▒slarla olan tüm hukuki ili┼čkiler için geçerlidir.

                   Di─čer Genel Hükümlerin, hizmet alan/görevlendirenin ki gibi, geçerlili─či özellikle ret edilmektedir.

2.2             Bu Genel Hükümlerde belirtilen hükümler ve ┼čartlar ayn─▒ zamanda Actus’un yöneticileri ve hissedarlar─▒ ve Actus’te gerek ortak, i┼čçi, dan─▒┼čman, üçüncü ┼čah─▒s olarak görev alan gerekse herhangi ba┼čka hüviyetle çal─▒┼čan ve çal─▒┼čm─▒┼č olan tüm ┼čah─▒slar için yap─▒l─▒p ┼čart ko┼čulmu┼čtur.

Bu Genel Hükümler son k─▒sm─▒nda belirtildi─či üzere mahkemeye verildi─či tarihten sonra olan ve 2.1.  madde’de belirtilen hizmetleri kapsamaktad─▒r. Actus’un geçerli olan önceki Genel Hükümleri Üstte ki cümlede an─▒lan hizmetler aç─▒s─▒ndan herhangi bir hak do─čurmaz/at─▒fta bulunamaz.

 

3.               Görevi alan ve üçüncü ┼čah─▒slar

 

3.1             Actus tüm çal─▒┼čmalar─▒n tek görev alan─▒d─▒r. Tüm görevler sadece Actus taraf─▒ndan kabul edilir ve yerine getirilir. Bir görevin belirli bir ki┼či taraf─▒ndan yerine getirilmesi gerekti─či aç─▒k veya z─▒mni olarak anla┼č─▒lm─▒┼č olsa da bu geçerlidir. Medeni Kanununun 7:404, 7:407 2. F─▒kra ve 7:409. Maddelerinin geçerlili─či aç─▒k bir ┼čekilde ret edilmektedir.

3.2             Actus’a verilen görevler sadece görev verenin yarar─▒na yerine getirilmektedir.

                   Actus önceden yaz─▒l─▒ olarak kabul etmesi haricinde Actus taraf─▒ndan görevi verene verdi─či tavsiyeler üçüncü ┼čah─▒slara verilmez veya gösterilmez. Üçüncü ki┼čiler görev veren için yap─▒lan çal─▒┼čmalar─▒n icras─▒ aç─▒s─▒ndan hak iddia edemezler.

 

4.               Üçüncü ki┼čilerin devreye sokulmas─▒

 

4.1             Actus’a tevdi edilen görev için üçüncü ┼čah─▒slar─▒n devreye sokulmas─▒ gerekti─či takdirde Actus mümkün oldu─ču ölçüde görev verenle önceden [bu hususu] müzakere edecektir ve üçüncü görev alanlar─▒n seçiminde gerekli titizli─či gösterecektir. Actus bu üçüncü taraf─▒n görevini yerine getirirken yapt─▒─č─▒ hata veya eksikliklerden ise sorumlu de─čildir. Actus bu ┼čekilde bir üçüncü taraf─▒n sorumlulu─ču k─▒s─▒tlama ┼čart─▒n─▒ görev veren ad─▒na kabul etme hakk─▒na sahiptir.

4.2             Actus’un Actus Nederland veya Vivaldi notarissen etiketi alt─▒nda hizmeti talep edilen noterlik ofisleri i┼čbirli─činde verilen hizmetten istifade eden görev verenler söz konusu i┼čbirli─činde anla┼č─▒lan çal─▒┼čma sistemi ve ileti┼čim yap─▒s─▒na ba─čl─▒d─▒rlar. Bu durumda 4.1. madde’de belirtilen görü┼čmete gerek duyulmamaktad─▒r.

4.3             Görev verenler Actus’un 4.1. madde’de kast edilen üçüncü ┼čah─▒slar ve 4.1. madde’de kast edilen di─čer noter ofislerine tevdi edilen hizmetin do─čru ve zaman─▒nda yerine getirilmesine yönelik bilgiyi payla┼čmas─▒na müsaade etmektedir. Bu kapsamda ayn─▒ zamanda an─▒lan üçüncü ┼čah─▒slara ve/veya i┼čbirli─či yap─▒lan noterlik ofislerine özel bilgilerde sunulacakt─▒r.

4.4             Actus 4.3’de belirtilen bilgileri sadece kendisine tevdi edilen hizmet için kullanacakt─▒r. Görev verenler Actus’un 4.1’de kast edilen üçüncü ┼čah─▒slara ve 4.2’de kast edilen di─čer noterlik ofislerine bu f─▒krada belirtilen bilgi payla┼č─▒m─▒n─▒ (ayn─▒ zamanda) elektronik ileti┼čim araçlar─▒n─▒ kullanmas─▒n─▒ kabul etmektedirler.

 

5.               Sorumlulu─čun k─▒s─▒tlanmas─▒

 

5.1             Actus olarak veya Actus ad─▒na veya ba┼čka ┼čekilde Actus’a tevdi edilen bir görevle alakal─▒ Actus’un sorumlulu─ču ilgili konuda Actus’un mesleki sorumluluk sigortas─▒n─▒n(sigortalar─▒n─▒n) alaca─č─▒ miktarla, ki bu miktar ilgili konuda o sigorta(lar)─▒n hükümleri gere─čince Actus’un ┼čahsi riski ile art─▒r─▒l─▒r, s─▒n─▒rl─▒d─▒r. Talep üzere Actus taraf─▒ndan yap─▒lan mesleki sorumluluk sigortas─▒n─▒n (kapsam─▒) ile alakal─▒ bilgi verilir. Yap─▒lan veya yap─▒lacak olan i┼člere ayn─▒ zamanda görev reddi sorumlulu─ču da dahildir.

5.2             Herhangi bir sebeple 5.1’de belirtilen sigorta ödemesi gerçekle┼čti─činde her türlü sorumluluk Actus’un ilgili konuda ilgili takvim y─▒l─▒nda faturalad─▒─č─▒ miktar─▒n üç kat─▒ ile s─▒n─▒rl─▒d─▒r ve bunun üst s─▒n─▒r─▒ 10.000,00 olarak belirlenmi┼čtir.

5.3             5.1 ve 5.2’de belirtilenin haricince alttaki çal─▒┼čmalar/hizmetlerde, kas─▒t veya a─č─▒r ihmal haricinde- Actus’un mesleki sorumluluk sigortas─▒ndan herhangi bir ödeme al─▒p almamas─▒ ve ne kadar ald─▒─č─▒ veya alabilece─čine bak─▒lmaks─▒z─▒n hiçbir ┼čekilde sorumlulu─ču söz konusu de─čildir:

                   -        Actus telefon hizmetleri arac─▒l─▒─č─▒yla halka (ücretsiz) genel tavsiyeler verilmesi;

                   -        Actus noter chat arac─▒l─▒─č─▒yla halka (ücretsiz) genel tavsiyeler verilmesi;

                   -        Ba┼čka ┼čekilde halka (ücretsiz) genel tavsiyeler verilmesi;

                   -        Actus taraf─▒ndan (Actus’un business unit Actus Nederland ve/veya Vivaldi noterleri etiketi alt─▒nda yap─▒l─▒p yap─▒lmamas─▒na bak─▒lmaks─▒z─▒n) bu kapsamda anla┼čmal─▒ oldu─ču noter ofisleri;

                   -        örev veren 10. Madde ve/veya konuya ili┼čkin di─čer ┼čartlara uymad─▒─č─▒ ve hasar bundan kaynaklanmas─▒ durumunda elektronik hizmet.

5.4             Actus’a veya 2’de belirtilen (tüzel) ki┼čilere kar┼č─▒ talepler zarar gören taraf─▒n zarar veren fiilden haberdar olmas─▒ veya olmas─▒ gerekti─činden sonra 12 ay içinde zamana┼č─▒m─▒na u─črar.

 

6.               Sorumluluk reddi

 

                   Actus’un kas─▒t veya a─č─▒r ihmal haricinde görev veren Actus’a teminat vermektedir ve görev veren üçüncü ┼čah─▒slar─▒n herhangi bir zaman zarf─▒nda Actus’un görev veren için yapm─▒┼č oldu─ču çal─▒┼čmalar─▒ ve vermi┼č hizmetleri ile do─črudan veya dolayl─▒ olarak veya ba┼čka bir ┼čekilde görev verenin Actus’a verdi─či görevle alakal─▒ olan aleyhine açacaklar─▒ olan tüm alacak, sorumlu tutulmas─▒ ve hak dava ve taleplerine, ki buna bu alacak, sorumlu tutulmas─▒ ve hak dava ve taleplerle alakal─▒ Actus’un gördü─čü zarar da dahildir, Actus’un yapt─▒─č─▒ masraf ve giderler tazmin edecektir.

 

7.               Ücret, avans ve ofis masraflar─▒

 

7.1             Görev veren Actus’a çal─▒┼čt─▒─č─▒ saati Actusca zaman─▒nda tespit edilmi┼č olan geçerli saat ücreti ile çarparak elde edilecek olan ücreti ödemekle yükümlüdür. Bu ücretin yüksekli─či görev esnas─▒nda de─či┼čtirilebilir.

7.2             7.1’de belirtilenin haricinde ┼čunlar geçerlidir:

                   -        Sabit ofis ücreti geçerli oldu─ču takdirde, görev veren bu ücreti ödemekle yükümlüdür.

                   -        Modüler yap─▒land─▒r─▒lm─▒┼č ücret geçerli oldu─ču takdirde görev veren geçerli olan modüllerin ücretini ödemekle yükümlüdür.

                   -        Çal─▒┼čmalar için fiyat teklifi verilmi┼č ise Actus görev verme esnas─▒nda belli olmayan ekstra çal─▒┼čmalar için çal─▒┼č─▒lan saatleri faturalama hakk─▒na sahiptir. Bu görev veren ve üçüncü ┼čah─▒slar─▒n evrak ve bilgi vermesinde gecikme durumunda da geçerlidir. Böyle bir durum has─▒l olmas─▒ durumunda Actus bunu zaman─▒nda görev verene bildirecektir.

7.3.1          Görev veren ücretin haricinde Actus’un görev veren yarar─▒na ödemi┼č oldu─ču avanslar─▒ ve ücretin bir oran─▒ olarak tespit edilen (örne─čin posta, telefon, faks ve fotokopi masraflar─▒) sabit ofis giderleri için bir ödenek yapmakla yükümlüdür.

7.3.2          Üçüncü ┼čah─▒slar─▒n hukuki i┼člem için faturalad─▒klar─▒ masraflar─▒ (örne─čin kadastro ve elektronik bilgi payla┼č─▒m─▒, harç, mahkeme masraflar─▒ gibi di─čer masraflar) kapsam─▒nda yap─▒lan masraflar her zaman gerçektenen borçlanan miktara göre göreve verene faturalan─▒r. Görev esnas─▒nda bu miktarlarda meydana gelen de─či┼čiklikler bire bir [görev verene] faturalan─▒r.

7.3.3          Ödemekle yükümlü olunan katma de─čer vergisinde ki oransal de─či┼čiklikler her zaman [görev verene] faturalan─▒r.

7.4             Borçlanan tüm mebla─člar─▒n üzerine ödemekle yükümlü olunan geçerli tarifeden katma de─čer vergisi ile art─▒r─▒l─▒r.

7.5             Avans söz konusu oldu─ču takdirde, bu görev kapsam─▒ndaki son fatura ile mahsupla┼č─▒l─▒r. Görevin son bulmas─▒ ile, görev veren önceden yaz─▒l─▒ olarak itirazda bulunmamas─▒ haricinde, görev veren faturan─▒n do─črulu─čunu kabul edilmi┼č say─▒l─▒r.

7.6             Actus ayn─▒ zamanda ┼ču durumlardan biri meydana geldi─či takdirde masraf ve saat ücreti talep etme yetkisine sahiptir:

                   a.      Actus’a ba─čl─▒ bir noter taraf─▒ndan tanzim edilmi┼č akit’e taraf olan veya bu taraf ad─▒na yap─▒lan bir tebligat veya yaz─▒┼čma söz konusu olup ve söz konusu tebligat(lar) / yaz─▒┼čma akitte belirtilen di─čer tarafa yöneltilmi┼č olup ve bu kar┼č─▒ taraf─▒n noterde seçti─či resmi bildirim adresine tebli─č edilmesi veya yollanmas─▒ durumunda Actus’a tebli─č edildi─činde; buradan kaynaklanan veya bununla alakal─▒ çal─▒┼čmalar için geçerli olan masraflar ve saat ücreti böyle bir durumda tebligat─▒ veya yaz─▒┼čmaya görev veren ki┼čiye faturalan─▒r;

                   b.      üçüncü ┼čahsa ait veya ┼čah─▒s ad─▒na olan Actus’a ba─čl─▒ noter taraf─▒ndan haz─▒rlanan evraka taraf birine tebli─č edilen veya yollanan tebligat ve/veya yaz─▒┼čmalar; buradan kaynaklanan veya bununla alakal─▒ çal─▒┼čmalar için geçerli olan masraflar ve saat ücreti böyle bir durumda tebligat─▒n yap─▒ld─▒─č─▒ veya yaz─▒┼čmay─▒ alacak veya kendisine tebli─č edilen ki┼čiye faturalan─▒r;

                   c.      Actus’ta bulunan bir evrak─▒n nüshas─▒ ve/veya orijinalini veya kopyas─▒n─▒n, ki bunlara hesap ve fatura da dahildir, verilme talebi; buradan kaynaklanan veya bununla alakal─▒ çal─▒┼čmalar için geçerli olan masraflar ve saat ücreti böyle bir durumda talep sahibine faturalan─▒r;

7.7             7.6.’da belirtilen masraflar dönem dönem Actus taraf─▒ndan tespit edilen ofis ücretlerinde veya 7.1’de tespit edildi─či gibi belirtilir.

7.8             Actus’un de─čerlendirmesine göre ertelemeye müsait olan çal─▒┼čmalar─▒ Actus masraflar ödenece─či ana kadar ertelemede serbesttir.

7.9             Görev verenin talebi üzerine fatura, örne─čin kurulacak bir tüzzel ki┼čilik, üçüncü ┼čahs─▒n ad─▒na tanzim edildi─či takdirde bu görev vereni ödeme yükümlülü─čünden kurtarmaz. Mü┼čterek görev verme söz konusu oldu─ču takirde görev veren mü┼čterek görev verenle birlikte mü┼čterek yükümlüdür.

 

8.               Ödeme vaadeleri, fatura

 

8.1             Baz─▒ somut evraklarla alakal─▒ olan ve önceden ödenmesi al─▒┼čagelmi┼č olan masraf beyanlar─▒ (örne─čin devir evrak─▒, ipotek evrak─▒, toprak tahsisi kiras─▒ (erfpachtuitgifte), kat mülkiyet hakk─▒ taksimi, hisse senedi devri v.s.), en geç söz konusu evraklar─▒n tanzim edilmesi, daha önce ödemesine yönelik anlai─▒lmam─▒┼č ise, an─▒nda ödenmesi gerekir.

8.2.            Örne─čin miras taksimi ve bo┼čanma sonras─▒ taksim gibi sürekli görev söz konusu ise Actus yap─▒lan çal─▒┼čma ve masraflar─▒ ayl─▒k olarak faturalama yetkisine sahiptir.

8.3             Actus’un -8.1’de belirtilen har┼čc┼čnde- fatura tarihinden ondört (14) gün içinde ödenmesi gerekir.

8.4             Zaman─▒nda ödenmemesi durumunda Actus ödenmeyen miktar üzerinden fatura tarihinden sonraki onbe┼činci (15.) gün itibariyle yasal faiz talep etme hakk─▒na sahiptir.

 

9.               Faiz ödemesi

 

9.1             Actus’a emanet edilen paralar için bu dönemde paralar üzerinden ald─▒─č─▒ faizi Actus taraf─▒ndan dönem dönem tespit edilen piyasa faizine uygun faizi lehine emanette bulunan ┼čahsa ödenir. Faiz ödemesi ve istisnalar─▒ Emniyet ve Adalet Bakan─▒ taraf─▒ndan 11 Aral─▒k 2012 tarihli Noterlik Mesle─či Düzenlemesinin, Resmi Gazete 2012, 26483 ve daha sonra olas─▒ de─či┼čiklikler de dahil olmak üzere, 4-7. maddelerine tabiidir.

9.2             Eger Actus’e ilgili finans kurumu tarafindan emanet edilmi┼č mebla─člardan negatif faiz hesaplan─▒rsa, negatif faizin hesaba kat─▒ld─▒─č─▒ dönemde, emanet mebla─člar─▒n lehdar─▒ kim ise, o ki┼čiden Actus taraf─▒ndan dönemsel olarak belirlenen piyasa ko┼čullara uygun bir faiz tutar─▒ al─▒nacakt─▒r. Bu faiz tutar─▒ Actus taraf─▒ndan lehdara ödenecek olan emanet mebla─č ile mahsupla┼čt─▒r─▒labilir.

                   Actus yukarda zikredilen iki cümledeki faiz tutar─▒ yerine, ödeme masraflar─▒n─▒ kar┼č─▒lama çerçevesinde, Actus taraf─▒ndan sabit bir miktar da belirlenebilir.

 

10.             Deposzito düzenlemesi

 

10.1          Bu maddenin önceki f─▒kralarda belirtilenler ┼ču durumlarda geçerlidir:

                   -        üçüncü ┼čah─▒slara ait banka hesab─▒na yat─▒r─▒lan ve noter veya çal─▒┼čan─▒ taraf─▒ndan depozito ili┼čkisinde ki taraflar aras─▒nda tevdiata yat─▒r─▒lan paralar ödeme konusunda (┼čimdilik) tam ya da k─▒smi mutabakat sa─članmad─▒─č─▒ takdirde; en/of

                   -        noterlikte geçerli yasalar çerçevesinde noter depozitosunda bulunmasi gereken paralar.

10.2          Actus noter depozitosunda bulunan paralar─▒ sadece altta belirtilen durumlarda bu depozitoya tarafa ödemesini yapar:

                   -        kendisine depozitoyla alakal─▒ taraflarca yaz─▒l─▒ ve baz─▒ durumlarda aynen tanzim edilmi┼č ödeme emri ula┼čt─▒─č─▒nda; veya

                   -        kesinle┼čmi┼č veya derhal içra edilebilir bir mahkeme karar─▒ sonras─▒ ve böyle bir durumda bu karara uygunoldu─ču takdirde.

                   Noter depozitosuna taraf olan menfaat sahipleri üsteki an─▒lan durumlarda ve ayn─▒ zamanda hak erteleyici ┼čart ve nihayetinde söz konusu taraf─▒n hak edece─či anla┼č─▒lan miktar ölçüsünde Actus’a kar┼č─▒ sadece geçici bir hak iddia edebilirler.

10.3          Bu madde de belirtilen depozito evrak─▒ veya escrow anla┼čmas─▒ eksik oldu─ču veya noterin de─čerlendirmesine göre depozito evrak─▒ veya escrow anla┼čmas─▒ belirgin bir ödeme düzenlemesi içermedi─či takdirde geçerlidir.

 

11.            Elektronik (hukuki)ula┼č─▒ma ili┼čkin hükümler

 

11.1          Elektronik bilgiler yaz─▒l─▒ talimat, görev ve bildirimle ayn─▒ hukuki statüye sahiptir. Actus’a ula┼čan elektronik’in yaz─▒l─▒ teyidi veya yeniden yaz─▒l─▒ üretimi taraflar aras─▒nda, göreve veren taraf─▒ndan kar┼č─▒ delil sunulmas─▒ haricinde, tam delil te┼čkil eder.

11.2          Görev verenin kendisi e-posta veya ba┼čka bir ┼čekilde elektronik ileti┼čim kurmas─▒ durumunda veya görev veren bunlar─▒n kullan─▒m─▒na kabul etti─čini ba┼čka ┼čekilde belirttiyse, Actus taslak evraklar─▒, yaz─▒┼čmalar─▒, faturalar─▒ v.s. e-posta veya ba┼čka bir ┼čekilde elektronik olarak görev verene iletme yetkisine sahiptir.

11.3          Actus veya Actus ad─▒na elektronik hizmet amac─▒yla görev verene güvenlik kodu ve/veya ┼čifre verilmesi durumunda ┼čunlar geçerlidir:

11.3.1       Güvenlik kodu ve ┼čifre kesinlikle ┼čahsidir ve devredilemez. Görev veren kendisine verilen güvenlik kodu/┼čifreyi herkese kar┼č─▒, ki buna aile ve ev fertleri ve vekilleri de buna dahildir, gizli tutmaya çal─▒┼čmakla yükümlüdür. Güvelik kodunu not ald─▒─č─▒ takdirde bunu üçüncü ┼čah─▒slar─▒n tan─▒mayaca─č─▒ ┼čekilde yapacakt─▒r.

11.3.2        Görev veren güvenlik kodu/┼čifresi üçüncü ┼čah─▒slarca bilindi─čini veya üçüncü ┼čah─▒slarca kullan─▒l─▒yorsa bilir veya tahmin ederse bunu derhal Actus’a bildirmek zorundad─▒r.

11.3.3        Görev veren güvenlik kodu/┼čifre ile Actus’un veya Actus taraf─▒ndan yönetilen internet sitesinin güvenli alan─▒na girebiliyorsa görev veren güvenli ortamda bulundu─čunu ve bulunmaya devam etti─čini sürekli kontrol etmesi gerekir.

11.3.4        Görev veren Actus’un verdi─či güvenlik kodunu/┼čifreyi verili┼č amac─▒n─▒n d─▒┼č─▒nda kullanma veya kulland─▒rtma hakk─▒na sahip de─čildir.

11.3.5        Görev veren Actus’un elektronik hizmetlerine ili┼čkin verdi─či tüm talimatlar─▒ titizlikle yerine getirecektir. Actus her zaman bu talimatlar─▒ de─či┼čtirme hakk─▒na sahiptir ve böyle bir de─či┼čikli─či an─▒nda görev verene bildirmek zorundad─▒r.

11.4           Görev veren Actus’un elektronik hizmetlerinden istifade etmek istedi─či takdirde bunun için gerekli olan veya Actusca tavsiye edilen tüm ba─člant─▒lar─▒, (telekomünikasyon)araçlar─▒ ve yaz─▒l─▒m─▒ tüm masraflar─▒ kendisi kar┼č─▒layarak temin etmek zorundad─▒r.

11.5           Actus, sadece elektronik hizmetleri için, 11.4’te belirtilenle ilgili bilgiyi kaydedip kullanma yetkisine sahiptir. Ki┼čisel Bilgileri Koruma Yasas─▒ geçerli olmas─▒ durumunda Actus bunlar─▒ dikkate alacakt─▒r.

11.6           Görev veren Actus taraf─▒ndan 11.4’te belirtilen e┼čyalarla alakal─▒ talimatlar─▒ titizlikle uygulamak zorundad─▒r.

11.7           11.5 ile 11.6’da belirtilenler haricinde Actus taraf─▒ndan sunulan elektronik hizmetler için ┼čunlar da geçerlidir: Actus bu durumlarda hiçbir zaman sorumlu de─čildir:

                   -        yetkisiz ┼čekilde haberdar olunmas─▒, de─či┼čmesi ve/veya yollanmas─▒ sebebiyle görev verenin Actus’a vermi┼č oldu─ču elektronik bilginin yanl─▒┼č, deforme olmas─▒ veya gecikmesinden kaynaklanan her türlü hasar;

                   -        Actus’un kasti veya ciddi ihmali haricinde elektronik hizmetin müsait olmamasi ve ayni zamanda eksik, eski veya tam olmayan bilgi ve/veya hesaplamalar sebebiyle her türlü hasar;

                   -        Üçüncü ki┼čilerin (örne─čin Kadastro, Belediye Nüfus Dairesi, Merkezi Vasiyet Sicili, Kimlik Kontrol Sistemi, Borç Ödemeden Acizlik Sicili, Vesayet Sicili, Mal Ortakl─▒─č─▒ Sicili ve di─čer elektronik sicil ve dosyalar), Actus’a hizmetleri sebebiyle vermi┼č oldu─ču elektronik bilginin yanl─▒┼č, deforme olmas─▒ veya gecikmesinden kaynaklanan her türlü hasar;

                   -        Görev verenin kendi (telekomünikasyon)araçlar─▒ ve yaz─▒l─▒mlar─▒nda ki ar─▒zalar nedeniyle kaynaklanan her türlü hasar;

                   -        Görev verenin 11. maddeye ayk─▒r─▒ davranmas─▒ndan kaynaklanan her türlü hasar;

                   -        Güvenlik ayg─▒t─▒n─▒n çal─▒nmas─▒, kayb─▒, suistimali, zadelenmesi, yok olmas─▒ veya eksik çal─▒┼čmas─▒ veya hiç çal─▒┼čmamas─▒ sebebiyle kaynaklanan her türlü hasar;

                   -        Actus’un verdi─či talimatlara uyulmamas─▒ nedeniyle meydana gelen her türlü hasar.

11.8          Actus görev veren ve kendisine hizmet veren internet ve telekomünikasyon hizmetleri sunanlar aras─▒nda yap─▒lm─▒┼č veya yap─▒lacak olan sözlesmeye/sözle┼čmelere taraf de─čildir.

                   Bu hizmet sunanlar─▒n verecekleri hizmetlere eri┼čim ve kullan─▒m─▒ ile alakal─▒ masraflar─▒n tamam─▒ görev verene aittir.

11.9                       Gerek Actus gerekse görev veren her an elektronik hizmetleri yaz─▒l─▒ olarak fesih edebilirler. Actus’un kanaatine göre hizmetin tazminata çarpt─▒r─▒lmadan devam─▒ imkans─▒z hale gelmi┼č ise Actus elektronik hizmetlerini derhal de─či┼čtirme, erteleme veya sonland─▒rma hakk─▒na sahiptir. Elektronik hizmetlerin sonland─▒rmas─▒ndan sonra görev veren güvenlik ayg─▒tlar─▒n─▒n hepsini derhal iade etmek zorundad─▒r.

11.10.        11’de belirtilenler Actus ile 4.1’de belirtilen üçüncü ┼čah─▒slar ve/veya 4.2’de belirtilen di─čer noter ofisleri ve ayn─▒ zamanda Actus ile arac─▒lar (örne─čin emlakç─▒ ve ipotek dan─▒┼čmanlar─▒) için de ayn─▒ ┼čekilde geçerlidir.

 

12.             Temlik / rehin

                  

                   Actus’un veya 2.2’de belirtilen bir (tüzel) ki┼činin borcu temlik ve/veya rehine konu olamaz.

 

13.             Eski dosyalar─▒n yok edilmesi

                   Actus ve ilgili noter olas─▒ fiziki dosyalar─▒ içindeki evraklarla birlikte, ki buna görev veren veya üçüncü ┼čah─▒slara ait olan veya bunlarca tanzim edilen evraklar da buna dahildir, ilgili dosyan─▒n dosyaya bakan taraf─▒ndan kapat─▒lmas─▒ndan on (10) sene sonra ayr─▒ca bir bildiri yap─▒lmaks─▒z─▒n ar┼čivlerden ç─▒kart─▒l─▒p yok edilmesi hakk─▒nsa sahiptir. Actus dosya ve evraklar─▒ sadece elektronik olarak ta muhafaza edebilir. Böyle bir durumda bir önceki cümlede bahsedilen on y─▒ll─▒k muhafaza süresi söz konusu dijital dosyalar için geçerlidir.

 

14.             Geçerli hukuk

 

                   Actus ile görev veren veya üçüncü ┼čah─▒slar─▒n hukuki ili┼čkisi Hollanda hukukunca düzenlenir ve Hollanda hukukuna tabiidir.

 

15.                          ─░htilaflar

 

15.1                       Actus’un hizmetleri Noterlik Ihtilaf Düzenlemesi kapsam─▒na dahildir. Bak─▒n─▒z www.knb.nl ve www.degeschillencommissie.nl.

15.2                       ┼×u konularla kaynaklanan veya bunlarla alakal─▒ olan ve 15.1’de an─▒lan ihtilaf düzenlemesi kapsam─▒na girmeyen tüm ihtilaflar, yüksek mahkeme ve temyiz hakk─▒ sakl─▒ kalmak üzere, sadece Amsterdam Mahkemesinin yetkili hakimin yarg─▒ yetkisi alan─▒na girer ve sadece onun taraf─▒ndan karar ba─član─▒r.

                   (i)      Actus veya Actus ad─▒na yap─▒lan çal─▒┼čmalar veya kendisine tevdi edilen çal─▒┼čmalar ve/veya

                   (ii)     Görev verenle veya di─čer üçüncü ┼čah─▒sla hukuki ili┼čki.

 

16.                          Dil

 

                   ─░┼čbu genel ko┼čullar Flemenkçe, ─░ngilizce ve Türkçe dillerinde düzenlenmi┼čtir. Flemenkçe, ─░ngilizce ve(ya) Türkçe dillerinde düzenlenmi┼č olan genel ko┼čullar─▒n aras─▒nda bir fark veya ihtilaf veya farkl─▒ bir yorum söz konusu olursa, Flemenkçe dilinde düzenlenmi┼č genel ko┼čullar esast─▒r.

 

 

Heerhugowaard, 3 Mart 2020.

Bu Genel Hükümler Noord-Holland Mahkemesi Müba┼čirli─čine 12 Mart 2020 tarihinde

7/2020 numara ile teslim edilmi┼čtir.

Mondkapje verplicht

Onze cliënten worden verzocht om bij een bezoek op onze vestigingen een mondkapje te dragen. Indien u eenmaal zit mag het mondkapje af.
Voor meer informatie over onze coronaregels kunt u hier klikken.
 

Werken bij Actus

We hebben het druk en zijn daarom voor ons Heerhugowaardse, Alkmaarse én ons Hoornse team op zoek naar nieuwe collega's. Hou je van administratief werk en contact met mensen? Dan ben je bij ons aan het juiste adres. Iets voor jou? Of ken jij iemand die in dit profiel past? Reageer dan snel!
Lees meer>
 

 

Mag ik u voorstellen aan onze Estate Planner?

mr Helena Aerts voorziet u graag van advies om te voorkomen dat u veel belasting over uw vermogen moet betalen. Lees meer>