Genel Hükümleri

Bu Genel Hükümlerin Hollandaca metnini burada bulabilirsiniz.
Bu Genel Hükümlerin Ingilizce metnini burada bulabilirsiniz.

Actus Notarissen A.┼×. Genel Hükümleri

1.           Anonim ┼×irket

 

                   Actus Notarissen A.┼×. (bundan sonra "Actus") Amsterdam’da yerle┼čik olan ve hedefi noterlik mesle─čini icra etmek olan Hollanda hukuku kapsam─▒nda bir anonim ┼čirkettir. Actus hissedarlar─▒n─▒n listesi, daha do─črusu ana ┼čirketleri arac─▒l─▒─č─▒yla Actus hisselerini elinde bulkunduran ┼čah─▒slar─▒n –ki bu ┼čah─▒slar uluslar aras─▒ adet üzere “ortaklar” olarak ta tan─▒mlanmaktalar- talep üzerine yollanacakt─▒r.

               Actus Ticaret Sicilinde 34303539 numara ile kay─▒tl─▒d─▒r.

 

2.               Actus Genel Hükümlerinin geçerlilik alan─▒

 

2.1             Bu Genel Hükümler Actus taraf─▒ndan veya Actus ad─▒na verilen tüm hizmetler ve ayn─▒ zamanda Actus’un üçüncü ┼čah─▒slarla olan tüm hukuki ili┼čkiler için geçerlidir.

                   Di─čer Genel Hükümlerin, hizmet alan/görevlendirenin ki gibi, geçerlili─či özellikle ret edilmektedir.

2.2             Bu Genel Hükümlerde belirtilen hükümler ve ┼čartlar ayn─▒ zamanda Actus’un yöneticileri ve hissedarlar─▒ ve Actus’te gerek ortak, i┼čçi, dan─▒┼čman, üçüncü ┼čah─▒s olarak görev alan gerekse herhangi ba┼čka hüviyetle çal─▒┼čan ve çal─▒┼čm─▒┼č olan tüm ┼čah─▒slar için yap─▒l─▒p ┼čart ko┼čulmu┼čtur.

Bu Genel Hükümler son k─▒sm─▒nda belirtildi─či üzere mahkemeye verildi─či tarihten sonra olan ve 2.1.  madde’de belirtilen hizmetleri kapsamaktad─▒r. Actus’un geçerli olan önceki Genel Hükümleri Üstte ki cümlede an─▒lan hizmetler aç─▒s─▒ndan herhangi bir hak do─čurmaz/at─▒fta bulunamaz.

 

3.               Görevi alan ve üçüncü ┼čah─▒slar

 

3.1             Actus tüm çal─▒┼čmalar─▒n tek görev alan─▒d─▒r. Tüm görevler sadece Actus taraf─▒ndan kabul edilir ve yerine getirilir. Bir görevin belirli bir ki┼či taraf─▒ndan yerine getirilmesi gerekti─či aç─▒k veya z─▒mni olarak anla┼č─▒lm─▒┼č olsa da bu geçerlidir. Medeni Kanununun 7:404, 7:407 2. F─▒kra ve 7:409. Maddelerinin geçerlili─či aç─▒k bir ┼čekilde ret edilmektedir.

3.2             Actus’a verilen görevler sadece görev verenin yarar─▒na yerine getirilmektedir.

                   Actus önceden yaz─▒l─▒ olarak kabul etmesi haricinde Actus taraf─▒ndan görevi verene verdi─či tavsiyeler üçüncü ┼čah─▒slara verilmez veya gösterilmez. Üçüncü ki┼čiler görev veren için yap─▒lan çal─▒┼čmalar─▒n icras─▒ aç─▒s─▒ndan hak iddia edemezler.

 

4.               Üçüncü ki┼čilerin devreye sokulmas─▒

 

4.1             Actus’a tevdi edilen görev için üçüncü ┼čah─▒slar─▒n devreye sokulmas─▒ gerekti─či takdirde Actus mümkün oldu─ču ölçüde görev verenle önceden [bu hususu] müzakere edecektir ve üçüncü görev alanlar─▒n seçiminde gerekli titizli─či gösterecektir. Actus bu üçüncü taraf─▒n görevini yerine getirirken yapt─▒─č─▒ hata veya eksikliklerden ise sorumlu de─čildir. Actus bu ┼čekilde bir üçüncü taraf─▒n sorumlulu─ču k─▒s─▒tlama ┼čart─▒n─▒ görev veren ad─▒na kabul etme hakk─▒na sahiptir.

4.2             Actus’un Actus Nederland veya Vivaldi notarissen etiketi alt─▒nda hizmeti talep edilen noterlik ofisleri i┼čbirli─činde verilen hizmetten istifade eden görev verenler söz konusu i┼čbirli─činde anla┼č─▒lan çal─▒┼čma sistemi ve ileti┼čim yap─▒s─▒na ba─čl─▒d─▒rlar. Bu durumda 4.1. madde’de belirtilen görü┼čmete gerek duyulmamaktad─▒r.

4.3             Görev verenler Actus’un 4.1. madde’de kast edilen üçüncü ┼čah─▒slar ve 4.1. madde’de kast edilen di─čer noter ofislerine tevdi edilen hizmetin do─čru ve zaman─▒nda yerine getirilmesine yönelik bilgiyi payla┼čmas─▒na müsaade etmektedir. Bu kapsamda ayn─▒ zamanda an─▒lan üçüncü ┼čah─▒slara ve/veya i┼čbirli─či yap─▒lan noterlik ofislerine özel bilgilerde sunulacakt─▒r.

4.4             Actus 4.3’de belirtilen bilgileri sadece kendisine tevdi edilen hizmet için kullanacakt─▒r. Görev verenler Actus’un 4.1’de kast edilen üçüncü ┼čah─▒slara ve 4.2’de kast edilen di─čer noterlik ofislerine bu f─▒krada belirtilen bilgi payla┼č─▒m─▒n─▒ (ayn─▒ zamanda) elektronik ileti┼čim araçlar─▒n─▒ kullanmas─▒n─▒ kabul etmektedirler.

 

5.               Sorumlulu─čun k─▒s─▒tlanmas─▒

 

5.1             Actus olarak veya Actus ad─▒na veya ba┼čka ┼čekilde Actus’a tevdi edilen bir görevle alakal─▒ Actus’un sorumlulu─ču ilgili konuda Actus’un mesleki sorumluluk sigortas─▒n─▒n(sigortalar─▒n─▒n) alaca─č─▒ miktarla, ki bu miktar ilgili konuda o sigorta(lar)─▒n hükümleri gere─čince Actus’un ┼čahsi riski ile art─▒r─▒l─▒r, s─▒n─▒rl─▒d─▒r. Talep üzere Actus taraf─▒ndan yap─▒lan mesleki sorumluluk sigortas─▒n─▒n (kapsam─▒) ile alakal─▒ bilgi verilir. Yap─▒lan veya yap─▒lacak olan i┼člere ayn─▒ zamanda görev reddi sorumlulu─ču da dahildir.

5.2             Herhangi bir sebeple 5.1’de belirtilen sigorta ödemesi gerçekle┼čti─činde her türlü sorumluluk Actus’un ilgili konuda ilgili takvim y─▒l─▒nda faturalad─▒─č─▒ miktar─▒n üç kat─▒ ile s─▒n─▒rl─▒d─▒r ve bunun üst s─▒n─▒r─▒ 10.000,00 olarak belirlenmi┼čtir.

5.3             5.1 ve 5.2’de belirtilenin haricince alttaki çal─▒┼čmalar/hizmetlerde, kas─▒t veya a─č─▒r ihmal haricinde- Actus’un mesleki sorumluluk sigortas─▒ndan herhangi bir ödeme al─▒p almamas─▒ ve ne kadar ald─▒─č─▒ veya alabilece─čine bak─▒lmaks─▒z─▒n hiçbir ┼čekilde sorumlulu─ču söz konusu de─čildir:

                   -        Actus telefon hizmetleri arac─▒l─▒─č─▒yla halka (ücretsiz) genel tavsiyeler verilmesi;

                   -        Actus noter chat arac─▒l─▒─č─▒yla halka (ücretsiz) genel tavsiyeler verilmesi;

                   -        Ba┼čka ┼čekilde halka (ücretsiz) genel tavsiyeler verilmesi;

                   -        Actus taraf─▒ndan (Actus’un business unit Actus Nederland ve/veya Vivaldi noterleri etiketi alt─▒nda yap─▒l─▒p yap─▒lmamas─▒na bak─▒lmaks─▒z─▒n) bu kapsamda anla┼čmal─▒ oldu─ču noter ofisleri;

                   -        örev veren 10. Madde ve/veya konuya ili┼čkin di─čer ┼čartlara uymad─▒─č─▒ ve hasar bundan kaynaklanmas─▒ durumunda elektronik hizmet.

5.4             Actus’a veya 2’de belirtilen (tüzel) ki┼čilere kar┼č─▒ talepler zarar gören taraf─▒n zarar veren fiilden haberdar olmas─▒ veya olmas─▒ gerekti─činden sonra 12 ay içinde zamana┼č─▒m─▒na u─črar.

 

6.               Sorumluluk reddi

 

                   Actus’un kas─▒t veya a─č─▒r ihmal haricinde görev veren Actus’a teminat vermektedir ve görev veren üçüncü ┼čah─▒slar─▒n herhangi bir zaman zarf─▒nda Actus’un görev veren için yapm─▒┼č oldu─ču çal─▒┼čmalar─▒ ve vermi┼č hizmetleri ile do─črudan veya dolayl─▒ olarak veya ba┼čka bir ┼čekilde görev verenin Actus’a verdi─či görevle alakal─▒ olan aleyhine açacaklar─▒ olan tüm alacak, sorumlu tutulmas─▒ ve hak dava ve taleplerine, ki buna bu alacak, sorumlu tutulmas─▒ ve hak dava ve taleplerle alakal─▒ Actus’un gördü─čü zarar da dahildir, Actus’un yapt─▒─č─▒ masraf ve giderler tazmin edecektir.

 

7.               Ücret, avans ve ofis masraflar─▒

 

7.1             Görev veren Actus’a çal─▒┼čt─▒─č─▒ saati Actusca zaman─▒nda tespit edilmi┼č olan geçerli saat ücreti ile çarparak elde edilecek olan ücreti ödemekle yükümlüdür. Bu ücretin yüksekli─či görev esnas─▒nda de─či┼čtirilebilir.

7.2             7.1’de belirtilenin haricinde ┼čunlar geçerlidir:

                   -        Sabit ofis ücreti geçerli oldu─ču takdirde, görev veren bu ücreti ödemekle yükümlüdür.

                   -        Modüler yap─▒land─▒r─▒lm─▒┼č ücret geçerli oldu─ču takdirde görev veren geçerli olan modüllerin ücretini ödemekle yükümlüdür.

                   -        Çal─▒┼čmalar için fiyat teklifi verilmi┼č ise Actus görev verme esnas─▒nda belli olmayan ekstra çal─▒┼čmalar için çal─▒┼č─▒lan saatleri faturalama hakk─▒na sahiptir. Bu görev veren ve üçüncü ┼čah─▒slar─▒n evrak ve bilgi vermesinde gecikme durumunda da geçerlidir. Böyle bir durum has─▒l olmas─▒ durumunda Actus bunu zaman─▒nda görev verene bildirecektir.

7.3.1          Görev veren ücretin haricinde Actus’un görev veren yarar─▒na ödemi┼č oldu─ču avanslar─▒ ve ücretin bir oran─▒ olarak tespit edilen (örne─čin posta, telefon, faks ve fotokopi masraflar─▒) sabit ofis giderleri için bir ödenek yapmakla yükümlüdür.

7.3.2          Üçüncü ┼čah─▒slar─▒n hukuki i┼člem için faturalad─▒klar─▒ masraflar─▒ (örne─čin kadastro ve elektronik bilgi payla┼č─▒m─▒, harç, mahkeme masraflar─▒ gibi di─čer masraflar) kapsam─▒nda yap─▒lan masraflar her zaman gerçektenen borçlanan miktara göre göreve verene faturalan─▒r. Görev esnas─▒nda bu miktarlarda meydana gelen de─či┼čiklikler bire bir [görev verene] faturalan─▒r.

7.3.3          Ödemekle yükümlü olunan katma de─čer vergisinde ki oransal de─či┼čiklikler her zaman [görev verene] faturalan─▒r.

7.4             Borçlanan tüm mebla─člar─▒n üzerine ödemekle yükümlü olunan geçerli tarifeden katma de─čer vergisi ile art─▒r─▒l─▒r.

7.5             Avans söz konusu oldu─ču takdirde, bu görev kapsam─▒ndaki son fatura ile mahsupla┼č─▒l─▒r. Görevin son bulmas─▒ ile, görev veren önceden yaz─▒l─▒ olarak itirazda bulunmamas─▒ haricinde, görev veren faturan─▒n do─črulu─čunu kabul edilmi┼č say─▒l─▒r.

7.6             Actus ayn─▒ zamanda ┼ču durumlardan biri meydana geldi─či takdirde masraf ve saat ücreti talep etme yetkisine sahiptir:

                   a.      Actus’a ba─čl─▒ bir noter taraf─▒ndan tanzim edilmi┼č akit’e taraf olan veya bu taraf ad─▒na yap─▒lan bir tebligat veya yaz─▒┼čma söz konusu olup ve söz konusu tebligat(lar) / yaz─▒┼čma akitte belirtilen di─čer tarafa yöneltilmi┼č olup ve bu kar┼č─▒ taraf─▒n noterde seçti─či resmi bildirim adresine tebli─č edilmesi veya yollanmas─▒ durumunda Actus’a tebli─č edildi─činde; buradan kaynaklanan veya bununla alakal─▒ çal─▒┼čmalar için geçerli olan masraflar ve saat ücreti böyle bir durumda tebligat─▒ veya yaz─▒┼čmaya görev veren ki┼čiye faturalan─▒r;

                   b.      üçüncü ┼čahsa ait veya ┼čah─▒s ad─▒na olan Actus’a ba─čl─▒ noter taraf─▒ndan haz─▒rlanan evraka taraf birine tebli─č edilen veya yollanan tebligat ve/veya yaz─▒┼čmalar; buradan kaynaklanan veya bununla alakal─▒ çal─▒┼čmalar için geçerli olan masraflar ve saat ücreti böyle bir durumda tebligat─▒n yap─▒ld─▒─č─▒ veya yaz─▒┼čmay─▒ alacak veya kendisine tebli─č edilen ki┼čiye faturalan─▒r;

                   c.      Actus’ta bulunan bir evrak─▒n nüshas─▒ ve/veya orijinalini veya kopyas─▒n─▒n, ki bunlara hesap ve fatura da dahildir, verilme talebi; buradan kaynaklanan veya bununla alakal─▒ çal─▒┼čmalar için geçerli olan masraflar ve saat ücreti böyle bir durumda talep sahibine faturalan─▒r;

7.7             7.6.’da belirtilen masraflar dönem dönem Actus taraf─▒ndan tespit edilen ofis ücretlerinde veya 7.1’de tespit edildi─či gibi belirtilir.

7.8             Actus’un de─čerlendirmesine göre ertelemeye müsait olan çal─▒┼čmalar─▒ Actus masraflar ödenece─či ana kadar ertelemede serbesttir.

7.9             Görev verenin talebi üzerine fatura, örne─čin kurulacak bir tüzzel ki┼čilik, üçüncü ┼čahs─▒n ad─▒na tanzim edildi─či takdirde bu görev vereni ödeme yükümlülü─čünden kurtarmaz. Mü┼čterek görev verme söz konusu oldu─ču takirde görev veren mü┼čterek görev verenle birlikte mü┼čterek yükümlüdür.

 

8.               Ödeme vaadeleri, fatura

 

8.1             Baz─▒ somut evraklarla alakal─▒ olan ve önceden ödenmesi al─▒┼čagelmi┼č olan masraf beyanlar─▒ (örne─čin devir evrak─▒, ipotek evrak─▒, toprak tahsisi kiras─▒ (erfpachtuitgifte), kat mülkiyet hakk─▒ taksimi, hisse senedi devri v.s.), en geç söz konusu evraklar─▒n tanzim edilmesi, daha önce ödemesine yönelik anlai─▒lmam─▒┼č ise, an─▒nda ödenmesi gerekir.

8.2.            Örne─čin miras taksimi ve bo┼čanma sonras─▒ taksim gibi sürekli görev söz konusu ise Actus yap─▒lan çal─▒┼čma ve masraflar─▒ ayl─▒k olarak faturalama yetkisine sahiptir.

8.3             Actus’un -8.1’de belirtilen har┼čc┼čnde- fatura tarihinden ondört (14) gün içinde ödenmesi gerekir.

8.4             Zaman─▒nda ödenmemesi durumunda Actus ödenmeyen miktar üzerinden fatura tarihinden sonraki onbe┼činci (15.) gün itibariyle yasal faiz talep etme hakk─▒na sahiptir.

 

9.               Faiz ödemesi

 

9.1             Actus’a emanet edilen paralar için bu dönemde paralar üzerinden ald─▒─č─▒ faizi Actus taraf─▒ndan dönem dönem tespit edilen piyasa faizine uygun faizi lehine emanette bulunan ┼čahsa ödenir. Faiz ödemesi ve istisnalar─▒ Emniyet ve Adalet Bakan─▒ taraf─▒ndan 11 Aral─▒k 2012 tarihli Noterlik Mesle─či Düzenlemesinin, Resmi Gazete 2012, 26483 ve daha sonra olas─▒ de─či┼čiklikler de dahil olmak üzere, 4-7. maddelerine tabiidir.

9.2             Eger Actus’e ilgili finans kurumu tarafindan emanet edilmi┼č mebla─člardan negatif faiz hesaplan─▒rsa, negatif faizin hesaba kat─▒ld─▒─č─▒ dönemde, emanet mebla─člar─▒n lehdar─▒ kim ise, o ki┼čiden Actus taraf─▒ndan dönemsel olarak belirlenen piyasa ko┼čullara uygun bir faiz tutar─▒ al─▒nacakt─▒r. Bu faiz tutar─▒ Actus taraf─▒ndan lehdara ödenecek olan emanet mebla─č ile mahsupla┼čt─▒r─▒labilir.

                   Actus yukarda zikredilen iki cümledeki faiz tutar─▒ yerine, ödeme masraflar─▒n─▒ kar┼č─▒lama çerçevesinde, Actus taraf─▒ndan sabit bir miktar da belirlenebilir.

 

10.             Deposzito düzenlemesi

 

10.1          Bu maddenin önceki f─▒kralarda belirtilenler ┼ču durumlarda geçerlidir:

                   -        üçüncü ┼čah─▒slara ait banka hesab─▒na yat─▒r─▒lan ve noter veya çal─▒┼čan─▒ taraf─▒ndan depozito ili┼čkisinde ki taraflar aras─▒nda tevdiata yat─▒r─▒lan paralar ödeme konusunda (┼čimdilik) tam ya da k─▒smi mutabakat sa─članmad─▒─č─▒ takdirde; en/of

                   -        noterlikte geçerli yasalar çerçevesinde noter depozitosunda bulunmasi gereken paralar.

10.2          Actus noter depozitosunda bulunan paralar─▒ sadece altta belirtilen durumlarda bu depozitoya tarafa ödemesini yapar:

                   -        kendisine depozitoyla alakal─▒ taraflarca yaz─▒l─▒ ve baz─▒ durumlarda aynen tanzim edilmi┼č ödeme emri ula┼čt─▒─č─▒nda; veya

                   -        kesinle┼čmi┼č veya derhal içra edilebilir bir mahkeme karar─▒ sonras─▒ ve böyle bir durumda bu karara uygunoldu─ču takdirde.

                   Noter depozitosuna taraf olan menfaat sahipleri üsteki an─▒lan durumlarda ve ayn─▒ zamanda hak erteleyici ┼čart ve nihayetinde söz konusu taraf─▒n hak edece─či anla┼č─▒lan miktar ölçüsünde Actus’a kar┼č─▒ sadece geçici bir hak iddia edebilirler.

10.3          Bu madde de belirtilen depozito evrak─▒ veya escrow anla┼čmas─▒ eksik oldu─ču veya noterin de─čerlendirmesine göre depozito evrak─▒ veya escrow anla┼čmas─▒ belirgin bir ödeme düzenlemesi içermedi─či takdirde geçerlidir.

 

11.            Elektronik (hukuki)ula┼č─▒ma ili┼čkin hükümler

 

11.1          Elektronik bilgiler yaz─▒l─▒ talimat, görev ve bildirimle ayn─▒ hukuki statüye sahiptir. Actus’a ula┼čan elektronik’in yaz─▒l─▒ teyidi veya yeniden yaz─▒l─▒ üretimi taraflar aras─▒nda, göreve veren taraf─▒ndan kar┼č─▒ delil sunulmas─▒ haricinde, tam delil te┼čkil eder.

11.2          Görev verenin kendisi e-posta veya ba┼čka bir ┼čekilde elektronik ileti┼čim kurmas─▒ durumunda veya görev veren bunlar─▒n kullan─▒m─▒na kabul etti─čini ba┼čka ┼čekilde belirttiyse, Actus taslak evraklar─▒, yaz─▒┼čmalar─▒, faturalar─▒ v.s. e-posta veya ba┼čka bir ┼čekilde elektronik olarak görev verene iletme yetkisine sahiptir.

11.3          Actus veya Actus ad─▒na elektronik hizmet amac─▒yla görev verene güvenlik kodu ve/veya ┼čifre verilmesi durumunda ┼čunlar geçerlidir:

11.3.1       Güvenlik kodu ve ┼čifre kesinlikle ┼čahsidir ve devredilemez. Görev veren kendisine verilen güvenlik kodu/┼čifreyi herkese kar┼č─▒, ki buna aile ve ev fertleri ve vekilleri de buna dahildir, gizli tutmaya çal─▒┼čmakla yükümlüdür. Güvelik kodunu not ald─▒─č─▒ takdirde bunu üçüncü ┼čah─▒slar─▒n tan─▒mayaca─č─▒ ┼čekilde yapacakt─▒r.

11.3.2        Görev veren güvenlik kodu/┼čifresi üçüncü ┼čah─▒slarca bilindi─čini veya üçüncü ┼čah─▒slarca kullan─▒l─▒yorsa bilir veya tahmin ederse bunu derhal Actus’a bildirmek zorundad─▒r.

11.3.3        Görev veren güvenlik kodu/┼čifre ile Actus’un veya Actus taraf─▒ndan yönetilen internet sitesinin güvenli alan─▒na girebiliyorsa görev veren güvenli ortamda bulundu─čunu ve bulunmaya devam etti─čini sürekli kontrol etmesi gerekir.

11.3.4        Görev veren Actus’un verdi─či güvenlik kodunu/┼čifreyi verili┼č amac─▒n─▒n d─▒┼č─▒nda kullanma veya kulland─▒rtma hakk─▒na sahip de─čildir.

11.3.5        Görev veren Actus’un elektronik hizmetlerine ili┼čkin verdi─či tüm talimatlar─▒ titizlikle yerine getirecektir. Actus her zaman bu talimatlar─▒ de─či┼čtirme hakk─▒na sahiptir ve böyle bir de─či┼čikli─či an─▒nda görev verene bildirmek zorundad─▒r.

11.4           Görev veren Actus’un elektronik hizmetlerinden istifade etmek istedi─či takdirde bunun için gerekli olan veya Actusca tavsiye edilen tüm ba─člant─▒lar─▒, (telekomünikasyon)araçlar─▒ ve yaz─▒l─▒m─▒ tüm masraflar─▒ kendisi kar┼č─▒layarak temin etmek zorundad─▒r.

11.5           Actus, sadece elektronik hizmetleri için, 11.4’te belirtilenle ilgili bilgiyi kaydedip kullanma yetkisine sahiptir. Ki┼čisel Bilgileri Koruma Yasas─▒ geçerli olmas─▒ durumunda Actus bunlar─▒ dikkate alacakt─▒r.

11.6           Görev veren Actus taraf─▒ndan 11.4’te belirtilen e┼čyalarla alakal─▒ talimatlar─▒ titizlikle uygulamak zorundad─▒r.

11.7           11.5 ile 11.6’da belirtilenler haricinde Actus taraf─▒ndan sunulan elektronik hizmetler için ┼čunlar da geçerlidir: Actus bu durumlarda hiçbir zaman sorumlu de─čildir:

                   -        yetkisiz ┼čekilde haberdar olunmas─▒, de─či┼čmesi ve/veya yollanmas─▒ sebebiyle görev verenin Actus’a vermi┼č oldu─ču elektronik bilginin yanl─▒┼č, deforme olmas─▒ veya gecikmesinden kaynaklanan her türlü hasar;

                   -        Actus’un kasti veya ciddi ihmali haricinde elektronik hizmetin müsait olmamasi ve ayni zamanda eksik, eski veya tam olmayan bilgi ve/veya hesaplamalar sebebiyle her türlü hasar;

                   -        Üçüncü ki┼čilerin (örne─čin Kadastro, Belediye Nüfus Dairesi, Merkezi Vasiyet Sicili, Kimlik Kontrol Sistemi, Borç Ödemeden Acizlik Sicili, Vesayet Sicili, Mal Ortakl─▒─č─▒ Sicili ve di─čer elektronik sicil ve dosyalar), Actus’a hizmetleri sebebiyle vermi┼č oldu─ču elektronik bilginin yanl─▒┼č, deforme olmas─▒ veya gecikmesinden kaynaklanan her türlü hasar;

                   -        Görev verenin kendi (telekomünikasyon)araçlar─▒ ve yaz─▒l─▒mlar─▒nda ki ar─▒zalar nedeniyle kaynaklanan her türlü hasar;

                   -        Görev verenin 11. maddeye ayk─▒r─▒ davranmas─▒ndan kaynaklanan her türlü hasar;

                   -        Güvenlik ayg─▒t─▒n─▒n çal─▒nmas─▒, kayb─▒, suistimali, zadelenmesi, yok olmas─▒ veya eksik çal─▒┼čmas─▒ veya hiç çal─▒┼čmamas─▒ sebebiyle kaynaklanan her türlü hasar;

                   -        Actus’un verdi─či talimatlara uyulmamas─▒ nedeniyle meydana gelen her türlü hasar.

11.8          Actus görev veren ve kendisine hizmet veren internet ve telekomünikasyon hizmetleri sunanlar aras─▒nda yap─▒lm─▒┼č veya yap─▒lacak olan sözlesmeye/sözle┼čmelere taraf de─čildir.

                   Bu hizmet sunanlar─▒n verecekleri hizmetlere eri┼čim ve kullan─▒m─▒ ile alakal─▒ masraflar─▒n tamam─▒ görev verene aittir.

11.9                       Gerek Actus gerekse görev veren her an elektronik hizmetleri yaz─▒l─▒ olarak fesih edebilirler. Actus’un kanaatine göre hizmetin tazminata çarpt─▒r─▒lmadan devam─▒ imkans─▒z hale gelmi┼č ise Actus elektronik hizmetlerini derhal de─či┼čtirme, erteleme veya sonland─▒rma hakk─▒na sahiptir. Elektronik hizmetlerin sonland─▒rmas─▒ndan sonra görev veren güvenlik ayg─▒tlar─▒n─▒n hepsini derhal iade etmek zorundad─▒r.

11.10.        11’de belirtilenler Actus ile 4.1’de belirtilen üçüncü ┼čah─▒slar ve/veya 4.2’de belirtilen di─čer noter ofisleri ve ayn─▒ zamanda Actus ile arac─▒lar (örne─čin emlakç─▒ ve ipotek dan─▒┼čmanlar─▒) için de ayn─▒ ┼čekilde geçerlidir.

 

12.             Temlik / rehin

                  

                   Actus’un veya 2.2’de belirtilen bir (tüzel) ki┼činin borcu temlik ve/veya rehine konu olamaz.

 

13.             Eski dosyalar─▒n yok edilmesi

                   Actus ve ilgili noter olas─▒ fiziki dosyalar─▒ içindeki evraklarla birlikte, ki buna görev veren veya üçüncü ┼čah─▒slara ait olan veya bunlarca tanzim edilen evraklar da buna dahildir, ilgili dosyan─▒n dosyaya bakan taraf─▒ndan kapat─▒lmas─▒ndan on (10) sene sonra ayr─▒ca bir bildiri yap─▒lmaks─▒z─▒n ar┼čivlerden ç─▒kart─▒l─▒p yok edilmesi hakk─▒nsa sahiptir. Actus dosya ve evraklar─▒ sadece elektronik olarak ta muhafaza edebilir. Böyle bir durumda bir önceki cümlede bahsedilen on y─▒ll─▒k muhafaza süresi söz konusu dijital dosyalar için geçerlidir.

 

14.             Geçerli hukuk

 

                   Actus ile görev veren veya üçüncü ┼čah─▒slar─▒n hukuki ili┼čkisi Hollanda hukukunca düzenlenir ve Hollanda hukukuna tabiidir.

 

15.                          ─░htilaflar

 

15.1                       Actus’un hizmetleri Noterlik Ihtilaf Düzenlemesi kapsam─▒na dahildir. Bak─▒n─▒z www.knb.nl ve www.degeschillencommissie.nl.

15.2                       ┼×u konularla kaynaklanan veya bunlarla alakal─▒ olan ve 15.1’de an─▒lan ihtilaf düzenlemesi kapsam─▒na girmeyen tüm ihtilaflar, yüksek mahkeme ve temyiz hakk─▒ sakl─▒ kalmak üzere, sadece Amsterdam Mahkemesinin yetkili hakimin yarg─▒ yetkisi alan─▒na girer ve sadece onun taraf─▒ndan karar ba─član─▒r.

                   (i)      Actus veya Actus ad─▒na yap─▒lan çal─▒┼čmalar veya kendisine tevdi edilen çal─▒┼čmalar ve/veya

                   (ii)     Görev verenle veya di─čer üçüncü ┼čah─▒sla hukuki ili┼čki.

 

16.                          Dil

 

                   ─░┼čbu genel ko┼čullar Flemenkçe, ─░ngilizce ve Türkçe dillerinde düzenlenmi┼čtir. Flemenkçe, ─░ngilizce ve(ya) Türkçe dillerinde düzenlenmi┼č olan genel ko┼čullar─▒n aras─▒nda bir fark veya ihtilaf veya farkl─▒ bir yorum söz konusu olursa, Flemenkçe dilinde düzenlenmi┼č genel ko┼čullar esast─▒r.

 

 

Heerhugowaard, 3 Mart 2020.

Bu Genel Hükümler Noord-Holland Mahkemesi Müba┼čirli─čine 12 Mart 2020 tarihinde

7/2020 numara ile teslim edilmi┼čtir.

 

Werken bij Actus

Nieuwe toppers gezocht!
We zijn op zoek naar een beginnende kandidaat-notaris voor onze vestiging in Amsterdam, een (bijna) waarnemingsbevoegde kandidaat-notaris voor onze vestiging in Amsterdam.

Nieuwsgierig? Kijk dan hier voor de vacatures?