Genel Hükümleri

Bu Genel Hükümlerin Hollandaca metnini burada bulabilirsiniz.
Bu Genel Hükümlerin Ingilizce metnini burada bulabilirsiniz.

Actus Notarissen A.Ş. Genel Hükümleri

1. Anonim Şirket

Actus Notarissen A.Ş. (bundan sonra "Actus") Amsterdam’da yerleşik olan ve hedefi noterlik mesleğini icra etmek olan Hollanda hukuku kapsamında bir anonim şirkettir. Actus hissedarlarının listesi, daha doğrusu ana şirketleri aracılığıyla Actus hisselerini elinde bulkunduran şahısların –ki bu şahıslar uluslar arası adet üzere “ortaklar” olarak ta tanımlanmaktalar- talep üzerine yollanacaktır.
Actus Ticaret Sicilinde 34303539 numara ile kayıtlıdır.
 

2. Actus Genel Hükümlerinin geçerlilik alanı

2.1 Bu Genel Hükümler Actus tarafından veya Actus adına verilen tüm hizmetler ve aynı zamanda Actus’un üçüncü şahıslarla olan tüm hukuki ilişkiler için geçerlidir.
Diğer Genel Hükümlerin, hizmet alan/görevlendirenin ki gibi, geçerliliği özellikle ret edilmektedir.
2.2 Bu Genel Hükümlerde belirtilen hükümler ve şartlar aynı zamanda Actus’un yöneticileri ve hissedarları ve Actus’te gerek ortak, işçi, danışman, üçüncü şahıs olarak görev alan gerekse herhangi başka hüviyetle çalışan ve çalışmış olan tüm şahıslar için yapılıp şart koşulmuştur.
2.3 Bu Genel Hükümler son kısmında belirtildiği üzere mahkemeye verildiği tarihten sonra olan ve 2.1. madde’de belirtilen hizmetleri kapsamaktadır. Actus’un geçerli olan önceki Genel Hükümleri Üstte ki cümlede anılan hizmetler açısından herhangi bir hak doğurmaz/atıfta bulunamaz.
 

3. Görevi alan ve üçüncü şahıslar

3.1 Actus tüm çalışmaların tek görev alanıdır. Tüm görevler sadece Actus tarafından kabul edilir ve yerine getirilir. Bir görevin belirli bir kişi tarafından yerine getirilmesi gerektiği açık veya zımni olarak anlaşılmış olsa da bu geçerlidir. Medeni Kanununun 7:404, 7:407 2. Fıkra ve 7:409. Maddelerinin geçerliliği açık bir şekilde ret edilmektedir.
3.2 Actus’a verilen görevler sadece görev verenin yararına yerine getirilmektedir. Actus önceden yazılı olarak kabul etmesi haricinde Actus tarafından görevi verene verdiği tavsiyeler üçüncü şahıslara verilmez veya gösterilmez. Üçüncü kişiler görev veren için yapılan çalışmaların icrası açısından hak iddia edemezler.
 

4. Üçüncü kişilerin devreye sokulması

4.1 Actus’a tevdi edilen görev için üçüncü şahısların devreye sokulması gerektiği takdirde Actus mümkün olduğu ölçüde görev verenle önceden [bu hususu] müzakere edecektir ve üçüncü görev alanların seçiminde gerekli titizliği gösterecektir.
Actus bu üçüncü tarafın görevini yerine getirirken yaptığı hata veya eksikliklerden ise sorumlu değildir. Actus bu şekilde bir üçüncü tarafın sorumluluğu kısıtlama şartını görev veren adına kabul etme hakkına sahiptir.
4.2 Actus’un Actus Nederland veya Vivaldi notarissen etiketi altında hizmeti talep edilen noterlik ofisleri işbirliğinde verilen hizmetten istifade eden görev verenler söz konusu işbirliğinde anlaşılan çalışma sistemi ve iletişim yapısına bağlıdırlar. Bu durumda 4.1. madde’de belirtilen görüşmete gerek duyulmamaktadır.
4.3 Görev verenler Actus’un 4.1. madde’de kast edilen üçüncü şahıslar ve 4.1. madde’de kast edilen diğer noter ofislerine tevdi edilen hizmetin doğru ve zamanında yerine getirilmesine yönelik bilgiyi paylaşmasına müsaade etmektedir. Bu kapsamda aynı zamanda anılan üçüncü şahıslara ve/veya işbirliği yapılan noterlik ofislerine özel bilgilerde sunulacaktır.
4.4 Actus 4.3’de belirtilen bilgileri sadece kendisine tevdi edilen hizmet için kullanacaktır.
Görev verenler Actus’un 4.1’de kast edilen üçüncü şahıslara ve 4.2’de kast edilen diğer noterlik ofislerine bu fıkrada belirtilen bilgi paylaşımını (aynı zamanda) elektronik iletişim araçlarını kullanmasını kabul etmektedirler.
 

5. Sorumluluğun kısıtlanması

5.1 Actus olarak veya Actus adına veya başka şekilde Actus’a tevdi edilen bir görevle alakalı Actus’un sorumluluğu ilgili konuda Actus’un mesleki sorumluluk sigortasının(sigortalarının) alacağı miktarla, ki bu miktar ilgili konuda o sigorta(lar)ın hükümleri gereğince Actus’un şahsi riski ile artırılır, sınırlıdır. Talep üzere Actus tarafından yapılan mesleki sorumluluk sigortasının (kapsamı) ile alakalı bilgi verilir. Yapılan veya yapılacak olan işlere aynı zamanda görev reddi sorumluluğu da dahildir.
5.2 Herhangi bir sebeple 5.1’de belirtilen sigorta ödemesi gerçekleştiğinde her türlü sorumluluk Actus’un ilgili konuda ilgili takvim yılında faturaladığı miktarın üç katı ile sınırlıdır ve bunun üst sınırı 10.000,00 olarak belirlenmiştir.
5.3 5.1 ve 5.2’de belirtilenin haricince alttaki çalışmalar/hizmetlerde, kasıt veya ağır ihmal haricinde- Actus’un mesleki sorumluluk sigortasından herhangi bir ödeme alıp almaması ve ne kadar aldığı veya alabileceğine bakılmaksızın hiçbir şekilde sorumluluğu söz konusu değildir:
- Actus telefon hizmetleri aracılığıyla halka (ücretsiz) genel tavsiyeler verilmesi;
- Actus noter chat aracılığıyla halka (ücretsiz) genel tavsiyeler verilmesi;
- Başka şekilde halka (ücretsiz) genel tavsiyeler verilmesi;
- Actus tarafından (Actus’un business unit Actus Nederland ve/veya Vivaldi noterleri etiketi altında yapılıp yapılmamasına bakılmaksızın) bu kapsamda anlaşmalı olduğu noter ofisleri;
- görev veren 10. Madde ve/veya konuya ilişkin diğer şartlara uymadığı ve hasar bundan kaynaklanması durumunda elektronik hizmet.
5.4 Actus’a veya 2’de belirtilen (tüzel) kişilere karşı talepler zarar gören tarafın zarar veren fiilden haberdar olması veya olması gerektiğinden sonra 12 ay içinde zamanaşımına uğrar.address>
 

6. Sorumluluk reddi

Actus’un kasıt veya ağır ihmal haricinde görev veren Actus’a teminat vermektedir ve görev veren üçüncü şahısların herhangi bir zaman zarfında Actus’un görev veren için yapmış olduğu çalışmaları ve vermiş hizmetleri ile doğrudan veya dolaylı olarak veya başka bir şekilde görev verenin Actus’a verdiği görevle alakalı olan aleyhine açacakları olan tüm alacak, sorumlu tutulması ve hak dava ve taleplerine, ki buna bu alacak, sorumlu tutulması ve hak dava ve taleplerle alakalı Actus’un gördüğü zarar da dahildir, Actus’un yaptığı masraf ve giderler tazmin edecektir.
 

7. Ücret, avans ve ofis masrafları

7.1. Görev veren Actus’a çalıştığı saati Actusca zamanında tespit edilmiş olan geçerli saat ücreti ile çarparak elde edilecek olan ücreti ödemekle yükümlüdür. Bu ücretin yüksekliği görev esnasında değiştirilebilir.
7.27.1’de belirtilenin haricinde şunlar geçerlidir:
- Sabit ofis ücreti geçerli olduğu takdirde, görev veren bu ücreti ödemekle yükümlüdür.
- Modüler yapılandırılmış ücret geçerli olduğu takdirde görev veren geçerli olan modüllerin ücretini ödemekle yükümlüdür.
- Çalışmalar için fiyat teklifi verilmiş ise Actus görev verme esnasında belli olmayan ekstra çalışmalar için çalışılan saatleri faturalama hakkına sahiptir. Bu görev veren ve üçüncü şahısların evrak ve bilgi vermesinde gecikme durumunda da geçerlidir. Böyle bir durum hasıl olması durumunda Actus bunu zamanında görev verene bildirecektir.
7.3.1 Görev veren ücretin haricinde Actus’un görev veren yararına ödemiş olduğu avansları ve ücretin bir oranı olarak tespit edilen (örneğin posta, telefon, faks ve fotokopi masrafları) sabit ofis giderleri için bir ödenek yapmakla yükümlüdür.
7.3.2 Üçüncü şahısların hukuki işlem için faturaladıkları masrafları (örneğin kadastro ve elektronik bilgi paylaşımı, harç, mahkeme masrafları gibi diğer masraflar) kapsamında yapılan masraflar her zaman gerçektenen borçlanan miktara göre göreve verene faturalanır. Görev esnasında bu miktarlarda meydana gelen değişiklikler bire bir [görev verene] faturalanır.
7.3.3 Ödemekle yükümlü olunan katma değer vergisinde ki oransal değişiklikler her zaman [görev verene] faturalanır.
7.4 Borçlanan tüm meblağların üzerine ödemekle yükümlü olunan geçerli tarifeden katma değer vergisi ile artırılır.
7.5 Avans söz konusu olduğu takdirde, bu görev kapsamındaki son fatura ile mahsuplaşılır. Görevin son bulması ile, görev veren önceden yazılı olarak itirazda bulunmaması haricinde, görev veren faturanın doğruluğunu kabul edilmiş sayılır.
7.6 Actus aynı zamanda şu durumlardan biri meydana geldiği takdirde masraf ve saat ücreti talep etme yetkisine sahiptir:
a. Actus’a bağlı bir noter tarafından tanzim edilmiş akit’e taraf olan veya bu taraf adına yapılan bir tebligat veya yazışma söz konusu olup ve söz konusu tebligat(lar) / yazışma akitte belirtilen diğer tarafa yöneltilmiş olup ve bu karşı tarafın noterde seçtiği resmi bildirim adresine tebliğ edilmesi veya yollanması durumunda Actus’a tebliğ edildiğinde;
buradan kaynaklanan veya bununla alakalı çalışmalar için geçerli olan masraflar ve saat ücreti böyle bir durumda tebligatı veya yazışmaya görev veren kişiye faturalanır;
b. üçüncü şahsa ait veya şahıs adına olan Actus’a bağlı noter tarafından hazırlanan evraka taraf birine tebliğ edilen veya yollanan tebligat ve/veya yazışmalar;
buradan kaynaklanan veya bununla alakalı çalışmalar için geçerli olan masraflar ve saat ücreti böyle bir durumda tebligatın yapıldığı veya yazışmayı alacak veya kendisine tebliğ edilen kişiye faturalanır;
c. Actus’ta bulunan bir evrakın nüshası ve/veya orijinalini veya kopyasının, ki bunlara hesap ve fatura da dahildir, verilme talebi;
buradan kaynaklanan veya bununla alakalı çalışmalar için geçerli olan masraflar ve saat ücreti böyle bir durumda talep sahibine faturalanır;
7.7 7.6.’da belirtilen masraflar dönem dönem Actus tarafından tespit edilen ofis ücretlerinde veya 7.1’de tespit edildiği gibi belirtilir.
7.8 Actus’un değerlendirmesine göre ertelemeye müsait olan çalışmaları Actus masraflar ödeneceği ana kadar ertelemede serbesttir.
7.9 Görev verenin talebi üzerine fatura, örneğin kurulacak bir tüzzel kişilik, üçüncü şahsın adına tanzim edildiği takdirde bu görev vereni ödeme yükümlülüğünden kurtarmaz. Müşterek görev verme söz konusu olduğu takirde görev veren müşterek görev verenle birlikte müşterek yükümlüdür.
 

8. Ödeme vaadeleri, fatura

8.1 Bazı somut evraklarla alakalı olan ve önceden ödenmesi alışagelmiş olan masraf beyanları (örneğin devir evrakı, ipotek evrakı, toprak tahsisi kirası (erfpachtuitgifte), kat mülkiyet hakkı taksimi, hisse senedi devri v.s.), en geç söz konusu evrakların tanzim edilmesi, daha önce ödemesine yönelik anlaiılmamış ise, anında ödenmesi gerekir.
8.2 Örneğin miras taksimi ve boşanma sonrası taksim gibi sürekli görev söz konusu ise Actus yapılan çalışma ve masrafları aylık olarak faturalama yetkisine sahiptir.
8.3 Actus’un -8.1’de belirtilen harşcşnde- fatura tarihinden ondört (14) gün içinde ödenmesi gerekir.
8.4 Zamanında ödenmemesi durumunda Actus ödenmeyen miktar üzerinden fatura tarihinden sonraki onbeşinci (15.) gün itibariyle yasal faiz talep etme hakkına sahiptir.
 

9. Faiz ödemesi

Actus’a emanet edilen paralar için bu dönemde paralar üzerinden aldığı faizi Actus tarafından dönem dönem tespit edilen piyasa faizine uygun faizi lehine emanette bulunan şahsa ödenir. Faiz ödemesi ve istisnaları Emniyet ve Adalet Bakanı tarafından 11 Aralık 2012 tarihli Noterlik Mesleği Düzenlemesinin, Resmi Gazete 2012, 26483 ve daha sonra olası değişiklikler de dahil olmak üzere, 4-7. maddelerine tabiidir.
 

10. Deposzito düzenlemesi

10.1 Bu maddenin önceki fıkralarda belirtilenler şu durumlarda geçerlidir:
- üçüncü şahıslara ait banka hesabına yatırılan ve noter veya çalışanı tarafından depozito ilişkisinde ki taraflar arasında tevdiata yatırılan paralar ödeme konusunda (şimdilik) tam ya da kısmi mutabakat sağlanmadığı takdirde; ve/veya
- noterlikte geçerli yasalar çerçevesinde noter depozitosunda bulunmasi gereken paralar.
10.2 Actus noter depozitosunda bulunan paraları sadece altta belirtilen durumlarda bu depozitoya tarafa ödemesini yapar:
- kendisine depozitoyla alakalı taraflarca yazılı ve bazı durumlarda aynen tanzim edilmiş ödeme emri ulaştığında; veya
- kesinleşmiş veya derhal içra edilebilir bir mahkeme kararı sonrası ve böyle bir durumda bu karara uygunolduğu takdirde.
Noter depozitosuna taraf olan menfaat sahipleri üsteki anılan durumlarda ve aynı zamanda hak erteleyici şart ve nihayetinde söz konusu tarafın hak edeceği anlaşılan miktar ölçüsünde Actus’a karşı sadece geçici bir hak iddia edebilirler.
10.3 Bu madde de belirtilen depozito evrakı veya escrow anlaşması eksik olduğu veya noterin değerlendirmesine göre depozito evrakı veya escrow anlaşması belirgin bir ödeme düzenlemesi içermediği takdirde geçerlidir.
 

11. Elektronik (hukuki)ulaşıma ilişkin hükümler

11.1 Elektronik bilgiler yazılı talimat, görev ve bildirimle aynı hukuki statüye sahiptir. Actus’a ulaşan elektronik’in yazılı teyidi veya yeniden yazılı üretimi taraflar arasında, göreve veren tarafından karşı delil sunulması haricinde, tam delil teşkil eder.
11.2 Görev verenin kendisi e-posta veya başka bir şekilde elektronik iletişim kurması durumunda veya görev veren bunların kullanımına kabul ettiğini başka şekilde belirttiyse, Actus taslak evrakları, yazışmaları, faturaları v.s. e-posta veya başka bir şekilde elektronik olarak görev verene iletme yetkisine sahiptir.
11.3 Actus veya Actus adına elektronik hizmet amacıyla görev verene güvenlik kodu ve/veya şifre verilmesi durumunda şunlar geçerlidir:
11.3.1 Güvenlik kodu ve şifre kesinlikle şahsidir ve devredilemez. Görev veren kendisine verilen güvenlik kodu/şifreyi herkese karşı, ki buna aile ve ev fertleri ve vekilleri de buna dahildir, gizli tutmaya çalışmakla yükümlüdür. Güvelik kodunu not aldığı takdirde bunu üçüncü şahısların tanımayacağı şekilde yapacaktır.
11.3.2 Görev veren güvenlik kodu/şifresi üçüncü şahıslarca bilindiğini veya üçüncü şahıslarca kullanılıyorsa bilir veya tahmin ederse bunu derhal Actus’a bildirmek zorundadır.
11.3.3 Görev veren güvenlik kodu/şifre ile Actus’un veya Actus tarafından yönetilen internet sitesinin güvenli alanına girebiliyorsa görev veren güvenli ortamda bulunduğunu ve bulunmaya devam ettiğini sürekli kontrol etmesi gerekir.
11.3.4 Görev veren Actus’un verdiği güvenlik kodunu/şifreyi veriliş amacının dışında kullanma veya kullandırtma hakkına sahip değildir.
11.3.5 Görev veren Actus’un elektronik hizmetlerine ilişkin verdiği tüm talimatları titizlikle yerine getirecektir. Actus her zaman bu talimatları değiştirme hakkına sahiptir ve böyle bir değişikliği anında görev verene bildirmek zorundadır.
11.4 Görev veren Actus’un elektronik hizmetlerinden istifade etmek istediği takdirde bunun için gerekli olan veya Actusca tavsiye edilen tüm bağlantıları, (telekomünikasyon)araçları ve yazılımı tüm masrafları kendisi karşılayarak temin etmek zorundadır.
11.5 Actus, sadece elektronik hizmetleri için, 11.4’te belirtilenle ilgili bilgiyi kaydedip kullanma yetkisine sahiptir. Kişisel Bilgileri Koruma Yasası geçerli olması durumunda Actus bunları dikkate alacaktır.
11.6 Görev veren Actus tarafından 11.4’te belirtilen eşyalarla alakalı talimatları titizlikle uygulamak zorundadır.
11.7 11.5 ile 11.6’da belirtilenler haricinde Actus tarafından sunulan elektronik hizmetler için şunlar da geçerlidir:
Actus bu durumlarda hiçbir zaman sorumlu değildir:
- yetkisiz şekilde haberdar olunması, değişmesi ve/veya yollanması sebebiyle görev verenin Actus’a vermiş olduğu elektronik bilginin yanlış, deforme olması veya gecikmesinden kaynaklanan her türlü hasar;
- Actus’un kasti veya ciddi ihmali haricinde elektronik hizmetin müsait olmamasi ve ayni zamanda eksik, eski veya tam olmayan bilgi ve/veya hesaplamalar sebebiyle her türlü hasar;br /> - Üçüncü kişilerin (örneğin Kadastro, Belediye Nüfus Dairesi, Merkezi Vasiyet Sicili, Kimlik Kontrol Sistemi, Borç Ödemeden Acizlik Sicili, Vesayet Sicili, Mal Ortaklığı Sicili ve diğer elektronik sicil ve dosyalar), Actus’a hizmetleri sebebiyle vermiş olduğu elektronik bilginin yanlış, deforme olması veya gecikmesinden kaynaklanan her türlü hasar;
- Görev verenin kendi (telekomünikasyon)araçları ve yazılımlarında ki arızalar nedeniyle kaynaklanan her türlü hasar;
- Görev verenin 11. maddeye aykırı davranmasından kaynaklanan her türlü hasar;
- Güvenlik aygıtının çalınması, kaybı, suistimali, zadelenmesi, yok olması veya eksik çalışması veya hiç çalışmaması sebebiyle kaynaklanan her türlü hasar;
- Actus’un verdiği talimatlara uyulmaması nedeniyle meydana gelen her türlü hasar.
11.8 Actus görev veren ve kendisine hizmet veren internet ve telekomünikasyon hizmetleri sunanlar arasında yapılmış veya yapılacak olan sözlesmeye/sözleşmelere taraf değildir.Bu hizmet sunanların verecekleri hizmetlere erişim ve kullanımı ile alakalı masrafların tamamı görev verene aittir.
11.9 Gerek Actus gerekse görev veren her an elektronik hizmetleri yazılı olarak fesih edebilirler. Actus’un kanaatine göre hizmetin tazminata çarptırılmadan devamı imkansız hale gelmiş ise Actus elektronik hizmetlerini derhal değiştirme, erteleme veya sonlandırma hakkına sahiptir.
Elektronik hizmetlerin sonlandırmasından sonra görev veren güvenlik aygıtlarının hepsini derhal iade etmek zorundadır.
11.10 11’de belirtilenler Actus ile 4.1’de belirtilen üçüncü şahıslar ve/veya 4.2’de belirtilen diğer noter ofisleri ve aynı zamanda Actus ile aracılar (örneğin emlakçı ve ipotek danışmanları) için de aynı şekilde geçerlidir.
 

12. Temlik / rehin

Actus’un veya 2.2’de belirtilen bir (tüzel) kişinin borcu temlik ve/veya rehine konu olamaz.
 

13. Eski dosyaların yok edilmesi

Actus ve ilgili noter olası fiziki dosyaları içindeki evraklarla birlikte, ki buna görev veren veya üçüncü şahıslara ait olan veya bunlarca tanzim edilen evraklar da buna dahildir, ilgili dosyanın dosyaya bakan tarafından kapatılmasından on (10) sene sonra ayrıca bir bildiri yapılmaksızın arşivlerden çıkartılıp yok edilmesi hakkınsa sahiptir.
Actus dosya ve evrakları sadece elektronik olarak ta muhafaza edebilir. Böyle bir durumda bir önceki cümlede bahsedilen on yıllık muhafaza süresi söz konusu dijital dosyalar için geçerlidir.
 

14. Geçerli hukuk

Actus ile görev veren veya üçüncü şahısların hukuki ilişkisi Hollanda hukukunca düzenlenir ve Hollanda hukukuna tabiidir.
 

15. İhtilaflar

15.1 Actus’un hizmetleri Noterlik Ihtilaf Düzenlemesi kapsamına dahildir. Bakınız www.knb.nl ve www.degeschillencommissie.nl.
15.2 Şu konularla kaynaklanan veya bunlarla alakalı olan ve 15.1’de anılan ihtilaf düzenlemesi kapsamına girmeyen tüm ihtilaflar, yüksek mahkeme ve temyiz hakkı saklı kalmak üzere, sadece Amsterdam Mahkemesinin yetkili hakimin yargı yetkisi alanına girer ve sadece onun tarafından karar bağlanır.
(i) Actus veya Actus adına yapılan çalışmalar veya kendisine tevdi edilen çalışmalar ve/veya
(ii) Görev verenle veya diğer üçüncü şahısla hukuki ilişki.
 

16. Dil

Bu Genel Hükümler Hollandaca, İngilizce ve Türkçe dillerinde tanzim edilmiştir. Bu Genel Hükümlerin Hollandaca ile İngilizce metni arasında bir fark veya çelişki veya yorumda fark olması durumunda Hollandaca dilinde tanzim edilen metin geçerli olacaktır.
 
Heerhugowaard, 16 Ocak 2015
 
Bu Genel Hükümler Alkmaar Mahkemesi Mübaşirliğine 1 Nisan 2015 tarihinde 28/2015 numara ile teslim edilmiştir.
 

Santa Run

Ook wij waren weer aanwezig tijdens de Santa Run 2019 in Heerhugowaard.

Gewijzigde openingstijden

Onze Actus vestigingen zijn, in verband met de feestdagen, op de volgende data gesloten:
Lees meer>