Genel Hükümleri

Bu Genel Hükümlerin Hollandaca metnini burada bulabilirsiniz.
Bu Genel Hükümlerin Ingilizce metnini burada bulabilirsiniz.

Actus Notarissen A.Åž. Genel Hükümleri

1.           Anonim Åžirket

 

                   Actus Notarissen A.Åž. (bundan sonra "Actus") Amsterdam’da yerleÅŸik olan ve hedefi noterlik mesleÄŸini icra etmek olan Hollanda hukuku kapsamında bir anonim ÅŸirkettir. Actus hissedarlarının listesi, daha doÄŸrusu ana ÅŸirketleri aracılığıyla Actus hisselerini elinde bulkunduran ÅŸahısların –ki bu ÅŸahıslar uluslar arası adet üzere “ortaklar” olarak ta tanımlanmaktalar- talep üzerine yollanacaktır.

               Actus Ticaret Sicilinde 34303539 numara ile kayıtlıdır.

 

2.               Actus Genel Hükümlerinin geçerlilik alanı

 

2.1             Bu Genel Hükümler Actus tarafından veya Actus adına verilen tüm hizmetler ve aynı zamanda Actus’un üçüncü ÅŸahıslarla olan tüm hukuki iliÅŸkiler için geçerlidir.

                   DiÄŸer Genel Hükümlerin, hizmet alan/görevlendirenin ki gibi, geçerliliÄŸi özellikle ret edilmektedir.

2.2             Bu Genel Hükümlerde belirtilen hükümler ve ÅŸartlar aynı zamanda Actus’un yöneticileri ve hissedarları ve Actus’te gerek ortak, iÅŸçi, danışman, üçüncü ÅŸahıs olarak görev alan gerekse herhangi baÅŸka hüviyetle çalışan ve çalışmış olan tüm ÅŸahıslar için yapılıp ÅŸart koÅŸulmuÅŸtur.

Bu Genel Hükümler son kısmında belirtildiÄŸi üzere mahkemeye verildiÄŸi tarihten sonra olan ve 2.1.  madde’de belirtilen hizmetleri kapsamaktadır. Actus’un geçerli olan önceki Genel Hükümleri Üstte ki cümlede anılan hizmetler açısından herhangi bir hak doÄŸurmaz/atıfta bulunamaz.

 

3.               Görevi alan ve üçüncü ÅŸahıslar

 

3.1             Actus tüm çalışmaların tek görev alanıdır. Tüm görevler sadece Actus tarafından kabul edilir ve yerine getirilir. Bir görevin belirli bir kiÅŸi tarafından yerine getirilmesi gerektiÄŸi açık veya zımni olarak anlaşılmış olsa da bu geçerlidir. Medeni Kanununun 7:404, 7:407 2. Fıkra ve 7:409. Maddelerinin geçerliliÄŸi açık bir ÅŸekilde ret edilmektedir.

3.2             Actus’a verilen görevler sadece görev verenin yararına yerine getirilmektedir.

                   Actus önceden yazılı olarak kabul etmesi haricinde Actus tarafından görevi verene verdiÄŸi tavsiyeler üçüncü ÅŸahıslara verilmez veya gösterilmez. Üçüncü kiÅŸiler görev veren için yapılan çalışmaların icrası açısından hak iddia edemezler.

 

4.               Üçüncü kiÅŸilerin devreye sokulması

 

4.1             Actus’a tevdi edilen görev için üçüncü ÅŸahısların devreye sokulması gerektiÄŸi takdirde Actus mümkün olduÄŸu ölçüde görev verenle önceden [bu hususu] müzakere edecektir ve üçüncü görev alanların seçiminde gerekli titizliÄŸi gösterecektir. Actus bu üçüncü tarafın görevini yerine getirirken yaptığı hata veya eksikliklerden ise sorumlu deÄŸildir. Actus bu ÅŸekilde bir üçüncü tarafın sorumluluÄŸu kısıtlama ÅŸartını görev veren adına kabul etme hakkına sahiptir.

4.2             Actus’un Actus Nederland veya Vivaldi notarissen etiketi altında hizmeti talep edilen noterlik ofisleri iÅŸbirliÄŸinde verilen hizmetten istifade eden görev verenler söz konusu iÅŸbirliÄŸinde anlaşılan çalışma sistemi ve iletiÅŸim yapısına baÄŸlıdırlar. Bu durumda 4.1. madde’de belirtilen görüÅŸmete gerek duyulmamaktadır.

4.3             Görev verenler Actus’un 4.1. madde’de kast edilen üçüncü ÅŸahıslar ve 4.1. madde’de kast edilen diÄŸer noter ofislerine tevdi edilen hizmetin doÄŸru ve zamanında yerine getirilmesine yönelik bilgiyi paylaÅŸmasına müsaade etmektedir. Bu kapsamda aynı zamanda anılan üçüncü ÅŸahıslara ve/veya iÅŸbirliÄŸi yapılan noterlik ofislerine özel bilgilerde sunulacaktır.

4.4             Actus 4.3’de belirtilen bilgileri sadece kendisine tevdi edilen hizmet için kullanacaktır. Görev verenler Actus’un 4.1’de kast edilen üçüncü ÅŸahıslara ve 4.2’de kast edilen diÄŸer noterlik ofislerine bu fıkrada belirtilen bilgi paylaşımını (aynı zamanda) elektronik iletiÅŸim araçlarını kullanmasını kabul etmektedirler.

 

5.               SorumluluÄŸun kısıtlanması

 

5.1             Actus olarak veya Actus adına veya baÅŸka ÅŸekilde Actus’a tevdi edilen bir görevle alakalı Actus’un sorumluluÄŸu ilgili konuda Actus’un mesleki sorumluluk sigortasının(sigortalarının) alacağı miktarla, ki bu miktar ilgili konuda o sigorta(lar)ın hükümleri gereÄŸince Actus’un ÅŸahsi riski ile artırılır, sınırlıdır. Talep üzere Actus tarafından yapılan mesleki sorumluluk sigortasının (kapsamı) ile alakalı bilgi verilir. Yapılan veya yapılacak olan iÅŸlere aynı zamanda görev reddi sorumluluÄŸu da dahildir.

5.2             Herhangi bir sebeple 5.1’de belirtilen sigorta ödemesi gerçekleÅŸtiÄŸinde her türlü sorumluluk Actus’un ilgili konuda ilgili takvim yılında faturaladığı miktarın üç katı ile sınırlıdır ve bunun üst sınırı 10.000,00 olarak belirlenmiÅŸtir.

5.3             5.1 ve 5.2’de belirtilenin haricince alttaki çalışmalar/hizmetlerde, kasıt veya ağır ihmal haricinde- Actus’un mesleki sorumluluk sigortasından herhangi bir ödeme alıp almaması ve ne kadar aldığı veya alabileceÄŸine bakılmaksızın hiçbir ÅŸekilde sorumluluÄŸu söz konusu deÄŸildir:

                   -        Actus telefon hizmetleri aracılığıyla halka (ücretsiz) genel tavsiyeler verilmesi;

                   -        Actus noter chat aracılığıyla halka (ücretsiz) genel tavsiyeler verilmesi;

                   -        BaÅŸka ÅŸekilde halka (ücretsiz) genel tavsiyeler verilmesi;

                   -        Actus tarafından (Actus’un business unit Actus Nederland ve/veya Vivaldi noterleri etiketi altında yapılıp yapılmamasına bakılmaksızın) bu kapsamda anlaÅŸmalı olduÄŸu noter ofisleri;

                   -        örev veren 10. Madde ve/veya konuya iliÅŸkin diÄŸer ÅŸartlara uymadığı ve hasar bundan kaynaklanması durumunda elektronik hizmet.

5.4             Actus’a veya 2’de belirtilen (tüzel) kiÅŸilere karşı talepler zarar gören tarafın zarar veren fiilden haberdar olması veya olması gerektiÄŸinden sonra 12 ay içinde zamanaşımına uÄŸrar.

 

6.               Sorumluluk reddi

 

                   Actus’un kasıt veya ağır ihmal haricinde görev veren Actus’a teminat vermektedir ve görev veren üçüncü ÅŸahısların herhangi bir zaman zarfında Actus’un görev veren için yapmış olduÄŸu çalışmaları ve vermiÅŸ hizmetleri ile doÄŸrudan veya dolaylı olarak veya baÅŸka bir ÅŸekilde görev verenin Actus’a verdiÄŸi görevle alakalı olan aleyhine açacakları olan tüm alacak, sorumlu tutulması ve hak dava ve taleplerine, ki buna bu alacak, sorumlu tutulması ve hak dava ve taleplerle alakalı Actus’un gördüÄŸü zarar da dahildir, Actus’un yaptığı masraf ve giderler tazmin edecektir.

 

7.               Ücret, avans ve ofis masrafları

 

7.1             Görev veren Actus’a çalıştığı saati Actusca zamanında tespit edilmiÅŸ olan geçerli saat ücreti ile çarparak elde edilecek olan ücreti ödemekle yükümlüdür. Bu ücretin yüksekliÄŸi görev esnasında deÄŸiÅŸtirilebilir.

7.2             7.1’de belirtilenin haricinde ÅŸunlar geçerlidir:

                   -        Sabit ofis ücreti geçerli olduÄŸu takdirde, görev veren bu ücreti ödemekle yükümlüdür.

                   -        Modüler yapılandırılmış ücret geçerli olduÄŸu takdirde görev veren geçerli olan modüllerin ücretini ödemekle yükümlüdür.

                   -        Çalışmalar için fiyat teklifi verilmiÅŸ ise Actus görev verme esnasında belli olmayan ekstra çalışmalar için çalışılan saatleri faturalama hakkına sahiptir. Bu görev veren ve üçüncü ÅŸahısların evrak ve bilgi vermesinde gecikme durumunda da geçerlidir. Böyle bir durum hasıl olması durumunda Actus bunu zamanında görev verene bildirecektir.

7.3.1          Görev veren ücretin haricinde Actus’un görev veren yararına ödemiÅŸ olduÄŸu avansları ve ücretin bir oranı olarak tespit edilen (örneÄŸin posta, telefon, faks ve fotokopi masrafları) sabit ofis giderleri için bir ödenek yapmakla yükümlüdür.

7.3.2          Üçüncü ÅŸahısların hukuki iÅŸlem için faturaladıkları masrafları (örneÄŸin kadastro ve elektronik bilgi paylaşımı, harç, mahkeme masrafları gibi diÄŸer masraflar) kapsamında yapılan masraflar her zaman gerçektenen borçlanan miktara göre göreve verene faturalanır. Görev esnasında bu miktarlarda meydana gelen deÄŸiÅŸiklikler bire bir [görev verene] faturalanır.

7.3.3          Ödemekle yükümlü olunan katma deÄŸer vergisinde ki oransal deÄŸiÅŸiklikler her zaman [görev verene] faturalanır.

7.4             Borçlanan tüm meblaÄŸların üzerine ödemekle yükümlü olunan geçerli tarifeden katma deÄŸer vergisi ile artırılır.

7.5             Avans söz konusu olduÄŸu takdirde, bu görev kapsamındaki son fatura ile mahsuplaşılır. Görevin son bulması ile, görev veren önceden yazılı olarak itirazda bulunmaması haricinde, görev veren faturanın doÄŸruluÄŸunu kabul edilmiÅŸ sayılır.

7.6             Actus aynı zamanda ÅŸu durumlardan biri meydana geldiÄŸi takdirde masraf ve saat ücreti talep etme yetkisine sahiptir:

                   a.      Actus’a baÄŸlı bir noter tarafından tanzim edilmiÅŸ akit’e taraf olan veya bu taraf adına yapılan bir tebligat veya yazışma söz konusu olup ve söz konusu tebligat(lar) / yazışma akitte belirtilen diÄŸer tarafa yöneltilmiÅŸ olup ve bu karşı tarafın noterde seçtiÄŸi resmi bildirim adresine tebliÄŸ edilmesi veya yollanması durumunda Actus’a tebliÄŸ edildiÄŸinde; buradan kaynaklanan veya bununla alakalı çalışmalar için geçerli olan masraflar ve saat ücreti böyle bir durumda tebligatı veya yazışmaya görev veren kiÅŸiye faturalanır;

                   b.      üçüncü ÅŸahsa ait veya ÅŸahıs adına olan Actus’a baÄŸlı noter tarafından hazırlanan evraka taraf birine tebliÄŸ edilen veya yollanan tebligat ve/veya yazışmalar; buradan kaynaklanan veya bununla alakalı çalışmalar için geçerli olan masraflar ve saat ücreti böyle bir durumda tebligatın yapıldığı veya yazışmayı alacak veya kendisine tebliÄŸ edilen kiÅŸiye faturalanır;

                   c.      Actus’ta bulunan bir evrakın nüshası ve/veya orijinalini veya kopyasının, ki bunlara hesap ve fatura da dahildir, verilme talebi; buradan kaynaklanan veya bununla alakalı çalışmalar için geçerli olan masraflar ve saat ücreti böyle bir durumda talep sahibine faturalanır;

7.7             7.6.’da belirtilen masraflar dönem dönem Actus tarafından tespit edilen ofis ücretlerinde veya 7.1’de tespit edildiÄŸi gibi belirtilir.

7.8             Actus’un deÄŸerlendirmesine göre ertelemeye müsait olan çalışmaları Actus masraflar ödeneceÄŸi ana kadar ertelemede serbesttir.

7.9             Görev verenin talebi üzerine fatura, örneÄŸin kurulacak bir tüzzel kiÅŸilik, üçüncü ÅŸahsın adına tanzim edildiÄŸi takdirde bu görev vereni ödeme yükümlülüÄŸünden kurtarmaz. MüÅŸterek görev verme söz konusu olduÄŸu takirde görev veren müÅŸterek görev verenle birlikte müÅŸterek yükümlüdür.

 

8.               Ödeme vaadeleri, fatura

 

8.1             Bazı somut evraklarla alakalı olan ve önceden ödenmesi alışagelmiÅŸ olan masraf beyanları (örneÄŸin devir evrakı, ipotek evrakı, toprak tahsisi kirası (erfpachtuitgifte), kat mülkiyet hakkı taksimi, hisse senedi devri v.s.), en geç söz konusu evrakların tanzim edilmesi, daha önce ödemesine yönelik anlaiılmamış ise, anında ödenmesi gerekir.

8.2.            ÖrneÄŸin miras taksimi ve boÅŸanma sonrası taksim gibi sürekli görev söz konusu ise Actus yapılan çalışma ve masrafları aylık olarak faturalama yetkisine sahiptir.

8.3             Actus’un -8.1’de belirtilen harÅŸcÅŸnde- fatura tarihinden ondört (14) gün içinde ödenmesi gerekir.

8.4             Zamanında ödenmemesi durumunda Actus ödenmeyen miktar üzerinden fatura tarihinden sonraki onbeÅŸinci (15.) gün itibariyle yasal faiz talep etme hakkına sahiptir.

 

9.               Faiz ödemesi

 

9.1             Actus’a emanet edilen paralar için bu dönemde paralar üzerinden aldığı faizi Actus tarafından dönem dönem tespit edilen piyasa faizine uygun faizi lehine emanette bulunan ÅŸahsa ödenir. Faiz ödemesi ve istisnaları Emniyet ve Adalet Bakanı tarafından 11 Aralık 2012 tarihli Noterlik MesleÄŸi Düzenlemesinin, Resmi Gazete 2012, 26483 ve daha sonra olası deÄŸiÅŸiklikler de dahil olmak üzere, 4-7. maddelerine tabiidir.

9.2             Eger Actus’e ilgili finans kurumu tarafindan emanet edilmiÅŸ meblaÄŸlardan negatif faiz hesaplanırsa, negatif faizin hesaba katıldığı dönemde, emanet meblaÄŸların lehdarı kim ise, o kiÅŸiden Actus tarafından dönemsel olarak belirlenen piyasa koÅŸullara uygun bir faiz tutarı alınacaktır. Bu faiz tutarı Actus tarafından lehdara ödenecek olan emanet meblaÄŸ ile mahsuplaÅŸtırılabilir.

                   Actus yukarda zikredilen iki cümledeki faiz tutarı yerine, ödeme masraflarını karşılama çerçevesinde, Actus tarafından sabit bir miktar da belirlenebilir.

 

10.             Deposzito düzenlemesi

 

10.1          Bu maddenin önceki fıkralarda belirtilenler ÅŸu durumlarda geçerlidir:

                   -        üçüncü ÅŸahıslara ait banka hesabına yatırılan ve noter veya çalışanı tarafından depozito iliÅŸkisinde ki taraflar arasında tevdiata yatırılan paralar ödeme konusunda (ÅŸimdilik) tam ya da kısmi mutabakat saÄŸlanmadığı takdirde; en/of

                   -        noterlikte geçerli yasalar çerçevesinde noter depozitosunda bulunmasi gereken paralar.

10.2          Actus noter depozitosunda bulunan paraları sadece altta belirtilen durumlarda bu depozitoya tarafa ödemesini yapar:

                   -        kendisine depozitoyla alakalı taraflarca yazılı ve bazı durumlarda aynen tanzim edilmiÅŸ ödeme emri ulaÅŸtığında; veya

                   -        kesinleÅŸmiÅŸ veya derhal içra edilebilir bir mahkeme kararı sonrası ve böyle bir durumda bu karara uygunolduÄŸu takdirde.

                   Noter depozitosuna taraf olan menfaat sahipleri üsteki anılan durumlarda ve aynı zamanda hak erteleyici ÅŸart ve nihayetinde söz konusu tarafın hak edeceÄŸi anlaşılan miktar ölçüsünde Actus’a karşı sadece geçici bir hak iddia edebilirler.

10.3          Bu madde de belirtilen depozito evrakı veya escrow anlaÅŸması eksik olduÄŸu veya noterin deÄŸerlendirmesine göre depozito evrakı veya escrow anlaÅŸması belirgin bir ödeme düzenlemesi içermediÄŸi takdirde geçerlidir.

 

11.            Elektronik (hukuki)ulaşıma iliÅŸkin hükümler

 

11.1          Elektronik bilgiler yazılı talimat, görev ve bildirimle aynı hukuki statüye sahiptir. Actus’a ulaÅŸan elektronik’in yazılı teyidi veya yeniden yazılı üretimi taraflar arasında, göreve veren tarafından karşı delil sunulması haricinde, tam delil teÅŸkil eder.

11.2          Görev verenin kendisi e-posta veya baÅŸka bir ÅŸekilde elektronik iletiÅŸim kurması durumunda veya görev veren bunların kullanımına kabul ettiÄŸini baÅŸka ÅŸekilde belirttiyse, Actus taslak evrakları, yazışmaları, faturaları v.s. e-posta veya baÅŸka bir ÅŸekilde elektronik olarak görev verene iletme yetkisine sahiptir.

11.3          Actus veya Actus adına elektronik hizmet amacıyla görev verene güvenlik kodu ve/veya ÅŸifre verilmesi durumunda ÅŸunlar geçerlidir:

11.3.1       Güvenlik kodu ve ÅŸifre kesinlikle ÅŸahsidir ve devredilemez. Görev veren kendisine verilen güvenlik kodu/ÅŸifreyi herkese karşı, ki buna aile ve ev fertleri ve vekilleri de buna dahildir, gizli tutmaya çalışmakla yükümlüdür. Güvelik kodunu not aldığı takdirde bunu üçüncü ÅŸahısların tanımayacağı ÅŸekilde yapacaktır.

11.3.2        Görev veren güvenlik kodu/ÅŸifresi üçüncü ÅŸahıslarca bilindiÄŸini veya üçüncü ÅŸahıslarca kullanılıyorsa bilir veya tahmin ederse bunu derhal Actus’a bildirmek zorundadır.

11.3.3        Görev veren güvenlik kodu/ÅŸifre ile Actus’un veya Actus tarafından yönetilen internet sitesinin güvenli alanına girebiliyorsa görev veren güvenli ortamda bulunduÄŸunu ve bulunmaya devam ettiÄŸini sürekli kontrol etmesi gerekir.

11.3.4        Görev veren Actus’un verdiÄŸi güvenlik kodunu/ÅŸifreyi veriliÅŸ amacının dışında kullanma veya kullandırtma hakkına sahip deÄŸildir.

11.3.5        Görev veren Actus’un elektronik hizmetlerine iliÅŸkin verdiÄŸi tüm talimatları titizlikle yerine getirecektir. Actus her zaman bu talimatları deÄŸiÅŸtirme hakkına sahiptir ve böyle bir deÄŸiÅŸikliÄŸi anında görev verene bildirmek zorundadır.

11.4           Görev veren Actus’un elektronik hizmetlerinden istifade etmek istediÄŸi takdirde bunun için gerekli olan veya Actusca tavsiye edilen tüm baÄŸlantıları, (telekomünikasyon)araçları ve yazılımı tüm masrafları kendisi karşılayarak temin etmek zorundadır.

11.5           Actus, sadece elektronik hizmetleri için, 11.4’te belirtilenle ilgili bilgiyi kaydedip kullanma yetkisine sahiptir. KiÅŸisel Bilgileri Koruma Yasası geçerli olması durumunda Actus bunları dikkate alacaktır.

11.6           Görev veren Actus tarafından 11.4’te belirtilen eÅŸyalarla alakalı talimatları titizlikle uygulamak zorundadır.

11.7           11.5 ile 11.6’da belirtilenler haricinde Actus tarafından sunulan elektronik hizmetler için ÅŸunlar da geçerlidir: Actus bu durumlarda hiçbir zaman sorumlu deÄŸildir:

                   -        yetkisiz ÅŸekilde haberdar olunması, deÄŸiÅŸmesi ve/veya yollanması sebebiyle görev verenin Actus’a vermiÅŸ olduÄŸu elektronik bilginin yanlış, deforme olması veya gecikmesinden kaynaklanan her türlü hasar;

                   -        Actus’un kasti veya ciddi ihmali haricinde elektronik hizmetin müsait olmamasi ve ayni zamanda eksik, eski veya tam olmayan bilgi ve/veya hesaplamalar sebebiyle her türlü hasar;

                   -        Üçüncü kiÅŸilerin (örneÄŸin Kadastro, Belediye Nüfus Dairesi, Merkezi Vasiyet Sicili, Kimlik Kontrol Sistemi, Borç Ödemeden Acizlik Sicili, Vesayet Sicili, Mal Ortaklığı Sicili ve diÄŸer elektronik sicil ve dosyalar), Actus’a hizmetleri sebebiyle vermiÅŸ olduÄŸu elektronik bilginin yanlış, deforme olması veya gecikmesinden kaynaklanan her türlü hasar;

                   -        Görev verenin kendi (telekomünikasyon)araçları ve yazılımlarında ki arızalar nedeniyle kaynaklanan her türlü hasar;

                   -        Görev verenin 11. maddeye aykırı davranmasından kaynaklanan her türlü hasar;

                   -        Güvenlik aygıtının çalınması, kaybı, suistimali, zadelenmesi, yok olması veya eksik çalışması veya hiç çalışmaması sebebiyle kaynaklanan her türlü hasar;

                   -        Actus’un verdiÄŸi talimatlara uyulmaması nedeniyle meydana gelen her türlü hasar.

11.8          Actus görev veren ve kendisine hizmet veren internet ve telekomünikasyon hizmetleri sunanlar arasında yapılmış veya yapılacak olan sözlesmeye/sözleÅŸmelere taraf deÄŸildir.

                   Bu hizmet sunanların verecekleri hizmetlere eriÅŸim ve kullanımı ile alakalı masrafların tamamı görev verene aittir.

11.9                       Gerek Actus gerekse görev veren her an elektronik hizmetleri yazılı olarak fesih edebilirler. Actus’un kanaatine göre hizmetin tazminata çarptırılmadan devamı imkansız hale gelmiÅŸ ise Actus elektronik hizmetlerini derhal deÄŸiÅŸtirme, erteleme veya sonlandırma hakkına sahiptir. Elektronik hizmetlerin sonlandırmasından sonra görev veren güvenlik aygıtlarının hepsini derhal iade etmek zorundadır.

11.10.        11’de belirtilenler Actus ile 4.1’de belirtilen üçüncü ÅŸahıslar ve/veya 4.2’de belirtilen diÄŸer noter ofisleri ve aynı zamanda Actus ile aracılar (örneÄŸin emlakçı ve ipotek danışmanları) için de aynı ÅŸekilde geçerlidir.

 

12.             Temlik / rehin

                  

                   Actus’un veya 2.2’de belirtilen bir (tüzel) kiÅŸinin borcu temlik ve/veya rehine konu olamaz.

 

13.             Eski dosyaların yok edilmesi

                   Actus ve ilgili noter olası fiziki dosyaları içindeki evraklarla birlikte, ki buna görev veren veya üçüncü ÅŸahıslara ait olan veya bunlarca tanzim edilen evraklar da buna dahildir, ilgili dosyanın dosyaya bakan tarafından kapatılmasından on (10) sene sonra ayrıca bir bildiri yapılmaksızın arÅŸivlerden çıkartılıp yok edilmesi hakkınsa sahiptir. Actus dosya ve evrakları sadece elektronik olarak ta muhafaza edebilir. Böyle bir durumda bir önceki cümlede bahsedilen on yıllık muhafaza süresi söz konusu dijital dosyalar için geçerlidir.

 

14.             Geçerli hukuk

 

                   Actus ile görev veren veya üçüncü ÅŸahısların hukuki iliÅŸkisi Hollanda hukukunca düzenlenir ve Hollanda hukukuna tabiidir.

 

15.                          Ä°htilaflar

 

15.1                       Actus’un hizmetleri Noterlik Ihtilaf Düzenlemesi kapsamına dahildir. Bakınız www.knb.nl ve www.degeschillencommissie.nl.

15.2                       Åžu konularla kaynaklanan veya bunlarla alakalı olan ve 15.1’de anılan ihtilaf düzenlemesi kapsamına girmeyen tüm ihtilaflar, yüksek mahkeme ve temyiz hakkı saklı kalmak üzere, sadece Amsterdam Mahkemesinin yetkili hakimin yargı yetkisi alanına girer ve sadece onun tarafından karar baÄŸlanır.

                   (i)      Actus veya Actus adına yapılan çalışmalar veya kendisine tevdi edilen çalışmalar ve/veya

                   (ii)     Görev verenle veya diÄŸer üçüncü ÅŸahısla hukuki iliÅŸki.

 

16.                          Dil

 

                   Ä°ÅŸbu genel koÅŸullar Flemenkçe, Ä°ngilizce ve Türkçe dillerinde düzenlenmiÅŸtir. Flemenkçe, Ä°ngilizce ve(ya) Türkçe dillerinde düzenlenmiÅŸ olan genel koÅŸulların arasında bir fark veya ihtilaf veya farklı bir yorum söz konusu olursa, Flemenkçe dilinde düzenlenmiÅŸ genel koÅŸullar esastır.

 

 

Heerhugowaard, 3 Mart 2020.

Bu Genel Hükümler Noord-Holland Mahkemesi MübaÅŸirliÄŸine 12 Mart 2020 tarihinde

7/2020 numara ile teslim edilmiÅŸtir.

Werken bij Actus

Nieuwe toppers gezocht!
We zijn op zoek naar een kandidaat-notaris voor onze vestiging in Hoorn, een receptioniste/administratief medewerker voor onze vestiging in Hoorn.

Nieuwsgierig? Kijk dan hier voor de vacatures?