Let op bij kapitaalvermindering! 

Voor de terugbetaling van kapitaal geldt dezelfde toets als voor het doen van uitkeringen, te weten de goedkeuring van het bestuur met risico op aansprakelijkheid bij het niet kunnen betalen van opeisbare schulden door de vennootschap en mogelijke terugbetaling van maximaal het bedrag van de uitkering vermeerderd met wettelijke rente door de bestuurder of door de aandeelhouders indien deze niet te goeder trouw de uitkering in ontvangst hebben genomen.
 
Daarnaast is kapitaalvermindering met terugbetaling alleen toegestaan voor zover het eigen vermogen groter is dan de wettelijke en statutaire reserves, tenzij de statuten anders bepalen.
 
Inzake de invoering van het nieuwe vennootschapsrecht per 1 oktober 2012, heeft de Belastingdienst bekend gemaakt dat indien door het terugbetalen van het aandelenkapitaal, de vennootschap niet langer in staat is om het pensioen en/of stamrecht volledig uit te keren, er sprake is van een (gedeeltelijke) afkoop van pensioen of stamrecht.
De volledige pensioen- en/of stamrechtaanspraak wordt dan op grond van artikel 19b Wet LB direct in de belastingheffing betrokken.
 
Voor de vraag of de vennootschap nog in staat is om het pensioen en/of stamrecht volledig uit te keren, is het na de uitkering van kapitaal of dividend resterende vermogen van de vennootschap van belang.
Er moet voldoende vermogen in de vennootschap achterblijven om het pensioen en/of stamrecht op de korte en lange termijn volledig te kunnen uitbetalen.
 
Kortom, reden genoeg om goed op te letten wanneer u hiertoe overgaat. Graag adviseren bij u hierbij. De deur staat altijd open!

Werken bij Actus

Wij hebben momenteel geen openstaande vacatures.

Nieuwsgierig? Kijk dan hier voor de vacatures?